Afm mikroskop

Za tiste, ki ne plaèajo davènega naslova prek blagajne, servisna knjiga ne bo ustvarila vi¹jega pomena. Vedno bodo tisti, ki se odloèijo, da bodo postali vatowcami, ali bodo ¹e vedno prodajali material in zagotavljali storitve, jih zabele¾ili prek blagajne kot nerezident, to knjigo prena¹ali na doloèenem mestu. Treba je poskrbeti za to, da izguba storitvenega registra blagajne, ki ustvarja neprijetne posledice za podjetnika. Zlasti bodo trpeli kraj, ko bi poslovne¾ posku¹al prikriti tak¹no situacijo tako pred storitvenim podjetjem kot tudi pred davènim uradom.

Storitvena knjiga je bistvenega pomena, saj v njej lahko zabele¾ite vse vrste ocen in restavracij. Trenutno je na podlagi vnosov s spletne strani predstavnik davènega urada lahko odloèil, ali je poslovne¾ pravilno vodil evidenco ali ne. Èe pride do izgube ali unièenja storitvene knjige, ne oklevajte in o tem obvestite urad. Priporoèljivo je ne le poroèati o tem, da je knjiga izgubljena, temveè tudi, kako je nazadnje pri¹la. In to ni konec dol¾nosti, ki si jih mora podjetnik zapomniti v tak¹ni stvari.

Pomembno je tudi, da po prijavi izgube v pisarno, poklièete dru¾bo blagajno, nov filter, ki opravlja storitev in pregled blagajne. Njen predstavnik nam bo dal dvojnik. Treba je omeniti, da je namen tega dela izdajanje varnostne kopije knjige. In èe se ¾e veè let uporabljajo s pomoèjo razliènih storitvenih podjetij, je treba ustvariti s tem, da lahko dvojnik knji¾ice vsebuje vrzeli. To je najbolj¹i naèin za vodenje registra, tako da vedno ostane na varnem mestu, ne morete ga ukrasti ali tam, kjer nima dostopa.

Èe predstavnik davènega urada ugotovi, da obstajajo kakr¹ne koli nepravilnosti v dvojniku, lahko ima enak uèinek tudi, èe je potrebno vrniti nadomestilo, odobreno za nakup blagajne. ©e veè, èe se je podjetnik sam odloèil, da bo pri uradu ¹tel za plaènika DDV, bi se po takem incidentu lahko zgodilo, da bi moral odstopiti od te vrste vodenja evidenc.