Angle ka zasvojenost

Morda je napaèno, da nekateri mislijo, da druge oblike odvisnosti veljajo samo za neomejeno u¾ivanje psihoaktivnih snovi. Za milijone ljudi pa je stalna zasvojenost postala stalna uporaba internetne platforme. Zasvojenost z internetom je odvisna od dnevnih, ¹tevilnih ur brskanja po svetovnih spletnih straneh in raz¹irjenega dela na razliènih socialnih omre¾jih. To vpliva na uporabnika ne samo s poudarjanjem (tako, da se loèi od problemov vsakdanjega ¾ivljenja, ampak deluje in negativno vpliva na njegovo realnost.

Ta pojav je ¹e vedno relativno novPogosto zasvojenost z internetom povzroèa motnje na psihofiziènem podroèju in slabi sposobnost medosebne komunikacije in ekonomske oblike posameznika. Èeprav je zasvojenost z interneta ¹e vedno relativno drug pojav na Poljskem in ¹e vedno primanjkuje denarja za financiranje resnih raziskav te bolezni, so vse informacije predstavljene na ogromnem obsegu tega resnega pojava. Zdravljenje patolo¹ke skrbi z virtualnim svetom je podobno, ko gre za uspe¹no zdravljenje drugih odvisnosti. Prva poteza je priznati temo zlorabe internetnih virov. Nato morate poskusiti omejiti uporabo WWW kartic.

Kako pacienti pravijo?Zmernost je potrebna v polnosti ¾ivljenja. V obravnavanem primeru se domneva, da se zasvojenost spremeni. Psiholo¹ki uèinki moteèih èasovnih razmerij, povezanih s èasom, porabljenim za internetne dele, so nebesedne in verbalne komunikacijske motnje in depresija, ki jih povzroèa pomanjkanje povezave z internetom. Odvisniki se sistematièno umikajo iz dru¾benega ¾ivljenja. Njihova dobra raven obstoja je imaginarni virtualni svet. Njihovi nerealizirani viri povsem zahtevajo èas, vèasih pa motijo naravni dnevni cikel poèitka in za¹èite. Zato je pri ¾enskah precej ¹kodljivih odvisnosti, saj pomaga pri bolj labilnih krvnih koncentracijah hormonov, glukoze in drugih pomembnih za pravilno delovanje sistema snovi. Zasvojenost z internetom vpliva na vse v vseh starostnih skupinah. Zato morate nadzorovati kolièino èasa, porabljenega pri gradnji, tako da malemu uporabniku interneta ni treba braniti sebe z mre¾nim alkoholikom.