Bakrov prah

Tovarne so stanovanja, v katerih se vsak dan dobavljajo obièajne surovine, ki so lahko kamen, pesek, polimeri, kemikalije, kovina in ¹e veliko veè. Kolièine teh materialov so v tisoèih ali celo na tisoèe na dan.

Med obdelavo vsakega proizvoda se odpadki v bistvu izgubijo v posebnih posodah, ki se nato izpraznijo in odpadki odstranijo. Vendar pa je med tak¹nim rezanjem, npr. Granitno plo¹èo, naravno, da v zrak piha veliko ¹tevilo prahu. Zemljo je tako fino, da tudi na¹a nosna votlina, specializirana za lovljenje majhnih delcev prahu, ne ostane v obliki tak¹nega onesna¾enja in vsak dan zaposleni, ki opravlja dnevno proizvodno delo, inhalira velike kolièine tak¹nega prahu. Lahko ga po¹kodujejo neposredno, povzroèajo napade ka¹lja ali alergijske reakcije, najpogosteje pa se onesna¾enje telesa s prahom opazi ¹ele po deset ali dvajsetih letih polo¾aja v doloèenem poslu v pravih pogojih. Nato gremo k zdravniku s pljuèno ali prehrambeno boleznijo ali drugo u¹o glede na mesto, kjer so prahovi napadli, in ugotovimo, da so na¹e bolezni predstavljene z umetnostjo v zadnjem poslu.

Na ¾alost so tak¹ni ukrepi zelo veliki, zdaj pa jih lahko uèinkovito prepreèimo. Namestitev & nbsp; sistemov za odstranjevanje prahu, to je sistem za odstranjevanje prahu, & nbsp; v tovarnah, ki so izpostavljene motnjam v delovanju onesna¾eval, bo problem zmanj¹al. Pravzaprav se tak¹en sistem spro¾i v neki industriji, brez kakr¹nega koli razloga za moè onesna¾evanja. Znano je, da bo v jeklarnah kolièina dima in prahu bolj zanesljiva kot v tovarni iz stiropora, vendar so vedno v edinstvenem in naslednjem obratu gostje izpostavljeni ¹kodljivim uèinkom onesna¾enja, èeprav so drugaèni od prvotne koncentracije.

Èe smo podjetniki in vzamemo tovarno, moramo razmisliti o sistemu za odstranjevanje prahu, preden sanitarni in¹pektor izvede nakljuène preglede in nam naroèi, da ga namestimo pod gro¾njo likvidacije. Seveda bo enako veljalo tudi za stro¹ke nakupa in monta¾e filtrirnega sistema, prav tako pa s stro¹ki modernizacije dvorane, na kateri se skriva dan. Vendar pa je zdravje zaposlenih vrednost, ki jo je vredno vlagati, in zagotovo jo bomo morali ustvariti.