Blagajna in spletna prodaja

Vsi davkoplaèevalci, ki so dol¾ni prijaviti prodajo blaga in storitev s pomoèjo blagajne, se popolnoma zavedajo trenutnega stanja, koliko podrobnih pogojev v posesti opravljenih storitev mora biti izpolnjeno. Eden od takih pogojev je potreben za izvedbo rednega tehniènega pregleda blagajne. Torej, kaj se prav tako pojavi v katerem obdobju naj bi bilo izpolnjeno? Kaj je davèna blagajna in tehnièni pregled? O tem v nadaljevanju.

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost morajo biti blagajne predmet rednih tehniènih pregledov. Po tem datumu je bila ta faza podalj¹ana. Tak¹en pregled opravi dobra slu¾ba. Do 1. decembra 2008 so bili tehnièni pregledi blagajn povezani z letnim rokom. Pri preuèevanju veljavnih pravnih doloèb morajo biti blagajne predmet fiskalizacije ali zadnje revizije vsaki dve leti. V primeru uspeha, ko davèni zavezanec ne izpolni tak¹ne obveznosti, je lahko predmet sankcij. To vkljuèuje, na primer, nalo¾itev globe davènemu zavezancu za davèni prekr¹ek, ker se kakovost neuporabe blagajne za redni pregled ¹teje za nepravilno vodenje knjige. Ta utemeljitev izhaja iz èlena 61 § 3 kkOpravlja se raziskava, v èigar roki se je treba spomniti tak¹nega pregleda? Seveda, gledanje poèitnic v tem primeru pripada davènemu zavezancu in ne mestu. Lastnik blagovne znamke novitus delio ob zdru¾itvi datuma pregleda mora o takih potrebah obvestiti slu¾bo. Po drugi strani pa je slu¾abnik vozovnice v skladu s èlenom 31 (1. 4. Odloka v glavah kreditnih zadrug mora opraviti obvezen tehnièni pregled blagajne v èasu 5 dni od obvestila.Davèni zavezanec se mora zavedati tudi dejstva, da neupo¹tevanje roka za obvezne preglede blagajne povzroèi potrebo po vrnitvi nadomestila iz urada njegovega nakupa. Davèni zavezanci so predmet tak¹nih kazni, ki v obdobju treh let od datuma zaèetka evidentiranja prodaje blaga / storitev v tem èasu ne predlo¾ijo tehniène blagajne ustrezni slu¾bi.Èe povzamemo, je treba spomniti, da je za ohranitev datuma pregleda odgovoren samo uporabnik.