Blagajna kaj in kako

Podjetniki izvajajo gospodarsko kampanjo, v kateri morajo registracijske blagajne izpolnjevati veliko zahtev. Med njimi je pijaèa, da se papirni zvitki s kopijami potrdil v doloèenem obdobju v ustrezni uredbi, ki je bila podalj¹ana do leta 2013.

https://neoproduct.eu/si/remaxin-vein-ucinkovit-nacin-za-zdravljenje-krcnih-zil-brez-kirurskega-posega/Remaxin VEIN Učinkovit način za zdravljenje krčnih žil brez kirurškega posega

Do 31. decembra 2012 je v skladu z uredbo o financiranju ministra iz leta 2008 veljalo prehodno obdobje, v skladu s katerim je bilo treba kopije potrdil skriti za obdobje dveh let. Od zaèetka leta 2013 se je shranjevanje prejemkov iz blagajne spremenilo in podalj¹alo za pet let. Davkoplaèevalci, ki so v letu 2013 prijavili prodajo na blagajne, bi morali kopirati potrdila o prodaji za leto 2012 in 2011, medtem ko je mogoèe prej¹nje kopije potrdil trajno unièiti. Vendar pa morajo imeti in da morajo biti arhivirani kopije prejemkov iz leta 2013 upo¹tevane do leta 2018, zaradi tega, da je petletno obdobje ustvarjeno od konca koledarskega leta, v katerem poteèe rok za plaèilo davka.Zakaj je shranjevanje kopij davènih potrdil za obdobje petih let? Prviè, zaradi nedavnega, da je èas zastaranja davène obveznosti le pet let.Obstaja veliko strahov, da je arhiviranje kopij prejemkov skozi obdobje posojil obvezno. Vendar Ministrstvo za finance meni, da je petletni èas pomemben za pravilnost davènih poravnav. Kopije potrdil so edini dokaz, ki dokumentira prodajo, del cen in davènih stopenj.Pomaga pa je, da èeprav je zakonodajalec navedel doloèeno raven za arhiviranje izvodov zvitkov s finanènimi potrdili, ni navedel polo¾aja, v katerem bi jih bilo treba ohraniti. Najcenej¹e fiskalne blagajne v Krakovu shranjujejo papirnate raèune. Pomembnej¹a sredstva z raz¹irjenim modulom so upanje za arhiviranje elektronskih prejemkov. To bi moralo biti in tudi to, da celo dejstvo likvidacije podjetja nikakor ne izvzema podjetnika od zakonske obveznosti, da hrani kopije potrdil iz blagajn.