Blagajni ki raeun

Veèina podjetnikov èrpa iz fiskalnih blagajn iz edinega razloga - prisiljeni so s predpisi. Pomanjkanje blagajne v trgovini ali v prodajnem centru, kjer promet presega dvajset in veè tisoè zlotov na leto, je resna malomarnost, za katero nas lahko davèni urad kaznuje z veliko globo. V blagajni morajo biti tudi frizerji, zasebni zdravniki, mehaniki in odvetniki. ©tevilo delov iz leta v leto se sistematièno poveèuje. S sklepom ministra za finance se odloèa, kdo mora registrirati blagajno. Ali mora za nas obstajati obveznost, da imamo napravo za registracijo prodaje, a le te¾avo?

Namesto da bi se prito¾evali glede formalnosti, povezanih z uporabo tak¹ne naprave, poglejmo prednosti, ki nam jih daje uporaba blagajne v poslovni dejavnosti, ki jo nudimo. Zahvaljujoè blagajni¹ki blagajni elzab k10 lahko poskrbimo za kaj in kako prodamo. Èe vodimo trgovino, nam bodo podatki iz blagajne pomagali doloèiti kolièino prodanega blaga. Ti podatki nam pravijo tudi, kak¹ni rezultati so zelo pogosti, tudi v katerem asortimentu je vredno vlagati. Dokumenti, pripravljeni z uporabo blagajne, tj. Dnevna poroèila in meseèna poroèila, so dragocene storitve tudi za tiste, ki si prizadevajo, da lastne prihodke pravilno obraèunajo pri davènem uradu. Informacije v teh poroèilih bistveno izbolj¹ajo to stali¹èe in dodajajo, da v izraèunih ne ustvarjamo toliko vrzeli.Lastnina iz blagajne nam lahko pomaga tudi z veèjo storitvijo za stranke. V veèjih prodajalnah so velika prednost blagajne skenerji, zaradi èesar so informacije v blagajni hitrej¹e in zanesljivej¹e. Blagajne, ki so opremljene s finanènimi terminali, so ¹e ena mo¾nost, ki je lahko koristna za nas v na¹em poslovanju. Vse te majhne stvari pa so za svoje uporabnike dodatno udobje, zaradi èesar je njihova trgovina prijazna do njih. Zaradi pravilno izbrane blagajne lahko pridobimo veliko razliènih strank in obdr¾imo tiste, ki imajo visoke zahteve za uèinkovitost storitev.