Enske genitalije himena

Vaginalna biocenoza je diagnostièno vpra¹anje, ki vam omogoèa, da ocenite stopnjo èistosti vagine, njene biologije, flore in razmaza. Biocenoza so mikroorganizmi, ki se pojavijo v ¾enskem vaginalnem epiteliju, ki prispeva k dobremu delovanju ¾enskih reproduktivnih organov. Najpomembnej¹e je ohranjanje pravilne biocenoze, dobièek pa se upo¹teva pri kirur¹kih postopkih, neupo¹tevanju higiene, hormonskih ravneh, nekontrolirani uporabi antibiotikov in spolnih metodah.

Vaginalna biocenoza ¹teje za pridobitev brisa iz luknje v predmetu za testiranje izloèanja. Zahvaljujoè temu je moè opazovati, katere metode mikroorganizmov ¾ivijo v heterohromnih razmerjih ali pa niso na¹li nobenih patogenov ali vnetij po nakljuèju. Biocenoza, ki jo je mogoèe ugibati brez napotnice zdravnika. ®enska naj ta model pripravi posebej, èe se poleg nje pojavijo simptomi vnetja, ki jih spremlja srbeèica srbenja in vulvarja, izcedek iz no¾nice in vnetje seèil. Ta metoda lahko uspe¹no nadzoruje potek vaginitisa. Ne smete jemati nobenih vaginalnih zdravil ali uporabljati antibiotikov v katerikoli obliki nekaj ur pred testom. Prav tako je treba prekiniti spolni stik dva dni pred naèrtovanim pregledom. Meseène krvavitve iz genitalnih metod so tudi razlog, zakaj se ne morete pridru¾iti biocenozi. Kar se tièe same ¹tudije, vaginalno biocenozo opravi ginekolog na ginekolo¹kem stolu. Bris, bris ali urinarni trakt se obri¹e s tanko ¾ico ali tamponom. Test je neboleè, v vnetnih oblikah lahko imate nekaj nelagodja. Na sreèo ne traja dolgo, ker je le nekaj minut. ®ica z vaginalnim izloèkom se pregleda pod mikroskopom toèno na toèki detekcije mo¾nih patolo¹kih mikroorganizmov. To ni ista invazivna preiskava, potem jo lahko nosite in se vrnete k na¹im vsakodnevnim nalogam. Pravilen rezultat, ki ga vsi prièakujejo, mora pokazati prisotnost bakterij, ki proizvajajo kisline. Èe obstajajo ene bakterije in bele krvne celice, zdaj zagotavljamo naslednjo stopnjo. Od spremembe do tretje stopnje se pribli¾uje majhnemu razvoju bakterijske flore in ogromni vrednosti patolo¹kih mikroorganizmov. V èetrtem delu pa so gobe ali vaginalni trihomi.