Filtriranje datuma v excelu

V mnogih industrijskih panogah moramo delati s potrebo po odstranjevanju prahu, ki ustvarja eksplozivne pra¹ne in zraène me¹anice. To so pomembni procesi, povezani s predelavo èrnega premoga, lesa v lesni industriji, biomase, organskega prahu, ki se pojavlja v prehrambenem sektorju, prahu, ki obstaja v kemiènem sektorju, itd.

Za odpra¹evanje eksplozivnih pra¹nih in zraènih zmesi izvajamo zbiranje naprav in celotnih naprav v skladu z veljavno Direktivo 94/9 / EGS. Uporabljajo se lahko za odstranjevanje prahu pred eksplozijsko skupino St1 in St2. Na¹i naèrti za filtriranje imajo 3D kategorije. Omogoèa, da se jih lahko postavi v prostor, ki je razvr¹èen kot nenevarno obmoèje, kot tudi na obmoèjih z nevarnostjo eksplozije 22.

Za za¹èito naprav imamo dve osnovni metodi:

Metoda za prepreèevanje eksplozijeTa tehnika uporablja sisteme, ki se samodejno odzovejo na zaèetek eksplozivnega pritiska in izklopijo nastalo eksplozijo v kali. Sistem je opremljen s senzorji tlaka, ki odkrijejo nastalo eksplozijo in jo po¹ljejo na nadzorno plo¹èo, ki nato spro¾i aktiviranje ventila jeklenke z gasilnim sredstvom. Reakcijski èas sistema od zaznavanja eksplozije do njegove fotografije je samo pribli¾no 60 ms. Zelo visoka potlaèitev nastale eksplozije prepreèuje nastanek visokega destruktivnega pritiska.

Metoda eksplozivne razbremenitveNana¹a se na uporabo vseh vrst membran ali dekompresijskih plo¹è, ki vna¹ajo tlak eksplozije iz za¹èitene hrane zunaj. S tem sistemom se tlak, ki obstaja v za¹èiteni napravi, skraj¹a na vrednost, ki ne predstavlja nevarnosti. Uporabljamo razliène vrste tehniènih konstrukcij membran: okrogle ali pravokotne, ploske ali konveksne, okra¹ene s senzorjem za prekinitev ali ne, izdelane iz ogljikovega ali kislinsko odpornega materiala. Z mnenji o obliki plamena eksplozije, ki je voden navzven, je treba v prostoru ob membrani vzpostaviti te¾ko cono.

Poleg tega je uporaba doloèenih eksplozijsko ogro¾enih obmoèij v sektorju doloèene naprave, vsi njeni deli in sestavni deli usklajeni tako, da niso vzrok vira prahu.