Finanene in raeunovodske storitve za izobra evalne enote

Enova programska oprema Trade Book se ukvarja s celovitimi poslovnimi in raèunovodskimi storitvami podjetja v velikosti dokumentov, objavljanju teh besedil in izdelavi izjav ter tekoèih in periodiènih poroèil.

Pomembne funkcije za enovski modul Poslovna blagajna je: raèunovodska revija, DDV register nakupa in prodaje, dokumentacija - KP, KW, Lp, ZSO.Program je cela vrsta dokumentov, ki se nana¹ajo na poravnave s strankami, kot so: obrestni zapiski za prekinitev plaèila, plaèilo opomnikov, potrditev stanja, prenosi, celo elektronski. Programsko opremo enova so ustvarili strokovnjaki.

izjaveNa podlagi dokumentov in odlokov, ki se izvajajo v programu, se informacije o proraèunih in deklaraciji DDV-7 samodejno ustvarijo in dajo. Sistem doloèenih filtrov omogoèa popolne podatke v okviru ustvarjanja izjav in nakupnega znanja, ki so bistveni za potro¹nika v vsakem trenutku obraèunskega leta. Raèunovodstvo v sistemu enova prikazuje novo generacijo programske opreme za popolno raèunovodstvo, ki deluje v ozadju sistema Windows. Zahvaljujoè uporabnim re¹itvam je program izjemno obèutljiv - zato je mo¾na neodvisna obdelava in izbira programskih parametrov za samostojne potrebe.

funkcijePoleg funkcij, ki temeljijo na vseh raèunovodskih naèelih, ima program ¹irok spekter funkcij, ki so povezane z avtomatizacijo evidentiranja vseh dokumentov, dokumentiranja dokumentov, ki se ponavljajo ali istih poslovnih operacij. Program je bil razvit s spoznavanjem imen, vodenjem raèunov na podlagi kontnega naèrta. Vzpostavitev sistema zagotavlja, da je pripravljen za predloge drugega operaterja. Izvedeno je bilo z razmislekom o raèunovodskih strokovnjakih, ki nameravajo uporabiti ergonomska orodja IT, ki jim bodo koristila, da bodo olaj¹ali njihovo vsakodnevno delo, zapiranje meseca ali finanènega leta.

Zapisi besedilSistem prevede registracijo vseh vrst dokumentov, ki so odvisni od knji¾enja raèunov. V dokumentaciji se sprejemajo raèuni za DDV, kdaj in drugi materiali, kot so: stro¹ki, plaèilni listi, amortizacija, zunanje sprejemanje itd.