Fiskalni blagajni ki register

Blagajni¹ko blagajno mora uporabljati vsak podjetnik, ki se odloèi prodati blago ali storitve na polo¾aj fiziènih oseb, ki ne izvajajo gospodarske akcije. Ne prito¾uje se glede kraja, ali je prodajalec zavezanec za DDV, ali je poleg tega izpu¹èen iz tak¹nih poravnav. Katere so obveznosti davène blagajne?

Èe imate blagajno, morate najprej preveriti, ali je potrebno evidentirati kolièino prodaje, na kateri dela. V primeru majhne prodaje, ki se izvaja redko, je vèasih bolj zanimiv naèin, da se vnesejo v evidenco nedokumentirane prodaje. Izjeme od potrebe po blagajni¹ki blagajni so bile predstavljene v odloku ministra za finance z dne 4/11/2014 o izvzetjih iz namena vodenja evidenc z blagajnami.Ne pozabite, da smo pri nakupu prve blagajne upravièeni do vraèila do 90% njegove cene, vendar ne veè kot sedemsto zlotov. Dobra ugodnost, tako za kupca kot tudi za izdajatelja, bo dobro konfigurirana blagajna ali celoten katalog prodanega blaga ali storitev. Za kupca je velika pomanjkljivost trenutne stvari dejstvo, da bo dobil potrdilo, ki ga bo dal kot mo¾no osnovo za vrnitev.

Chocolate slim

Osnova za blagajno bo fiskalizacija blagajne. Za kaj gre? To je zadnji enkratni in doloèen postopek, ki zajema fiskalni modul trajno dodeljevanje davène ¹tevilke davkoplaèevalcem. Seveda lahko kupimo fiskalno blagajno in ne fiskaliziramo, ta finanèni znesek pa bo mogoèe uporabiti za delo samo v nefiskalnem slogu. Zelo pomembno je, da fiskalizacijo blagajne opravi izku¹en tehnik, pri uspe¹nosti napake pa bo treba kupiti novo blagajno.

Za namene blagajne morate natisniti vozovnico in jo izdati stranki vsakiè, ko pride do nakupa, in dnevno tiskati dnevno poroèilo. Enkrat na mesec (prvi dan vsakega meseca je treba natisniti meseèno poroèilo. Omeniti je treba tudi obvezen pregled. Izdelati ga je treba po 24 mesecih uporabe blagajne. Spomnimo se tudi dobrega shranjevanja potrdil in poroèil: zakonodajalec daje podjetnikom obveznost hranjenja kopij zvitkov in dnevnih poroèil za obdobje petih let, potrdil za obdobje dveh let (od konca davènega leta. Pomembno vpra¹anje je, da se po petih letih trgovec obvezno zamenja modul blagajne.