Freshcore general mig odjavi se sekcije domene projekti vrstni red

Zahteva, ki jo je razvila ocena nevarnosti eksplozije in dokument o za¹èiti pred eksplozijami, velja za podjetja, v katerih delo z vnetljivo vsebino spodbuja pripravo nevarnih eksplozivnih atmosfer in dajejo delovnemu mestu nevarnost eksplozije.

Delodajalec mora s shranjevanjem (ali vnosom v knjige osnove, kako lahko eksplozivne atmosfere z zrakom (tekoèine, trdne snovi z visoko stopnjo finosti - prah ali plini oceni nevarnost eksplozije, pri èemer opozori na ogro¾ene prostore. Prav tako mora v prostorih in zunanjih prostorih doloèiti ustrezna eksplozijsko ogro¾ena obmoèja skupaj z razvojem grafiène klasifikacijske dokumentacije in navesti dejavnike, ki lahko v njih spro¾ijo v¾ig.

Za¹èita pred eksplozijo (za¹èita kompozicije je sestavljena iz kartic, na katere so bile v tehnologijo vnesene informacije, da ima edina (ali nekaj kartic eno vpra¹anje, ki omogoèa zamenjavo kartice na podroèju, na katerem so bile spremembe izvedene, in ne celotnega dokumenta. Vsaka kartica vsebuje glavo in mesto za uporabo vsebine.

Na splo¹no je podan v treh delih dokumenta:- prvi del, ki vsebuje splo¹ne informacije, tj. izjave delodajalca, seznam obmoèij z opredeljenimi viri v¾iga, informacije o datumih pregleda uporabljenih za¹èitnih ukrepov, tudi njihov opis,- drugi del s podrobnimi informacijami, to je: seznam uporabljenih kemiènih snovi vnetljivih vrednosti, proizvedenih ali polizdelanih v pisarni v kolièinah, ki so lahko gorljiva sestavina eksplozivnega ozraèja (tudi njihova znaèilnost; opis postopkov in delovnih mest, na katerih se uporabljajo navedene gorljive snovi, ocena tveganja in predvideni scenariji eksplozije ter uèinki eksplozije; ukrepi, sprejeti v smislu prepreèevanja, ki so hitri in imajo ¹kodljiv uèinek, \ t- tretji del, ki vsebuje informacije in dopolnilne materiale, ali naj industrija vkljuèi skico lokacije nevarnih obmoèij, opis uporabljene metode tveganja, dokumente, ki so potrebni za pripomoèek tega dokumenta, ali seznam materialov, ki doloèajo, kje imajo, seznam referenènih dokumentov, seznam in govorice; o pripravi SPP.

Èe povzamemo: èe bi bila potencialno eksplozivna cona doloèena v delovnem okolju, bi bilo treba izpolniti priporoèilo uredbe ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah, povezanih z mo¾nostjo dela v eksplozivni atmosferi (Journal of Laws 2010 138, toèka 931.