Gotovinska blagajna

Vsak davèni zavezanec, ki prodaja blago finanènim osebam, je prisiljen evidentirati promet z uporabo blagajne. Gre za strategijo, ki vam omogoèa, da z davènimi organi uredite ustrezna poravnave. To velja tudi za zakon & nbsp; zakon je prav tako neizpodbiten.

Kaj pa napaèna blagajna?

V tak¹nih oblikah je vredno opremiti s tako imenovanimi rezervnimi denarnimi sredstvi. Njena sposobnost ni pravna zahteva, tj. V trgovini katerega koli vodje je pravoèasno razmi¹ljati o taki re¹itvi. V idealnem primeru deluje v drugi vrsti izrednih razmer, ki potrebujejo ustrezno popravilo opreme. Dejstvo je, da Zakon o DDV jasno navaja, da èe davèni zavezanec ne more evidentirati prometa z rezervno blagajno, bi moral davèni zavezanec prenehati prodajati. Rezervni urad lahko prihrani nepotrebne in nepredvidljive poslovne prekinitve. Za¾eleno je, da se pripravljenost za uporabo rezervne blagajne sporoèi davènemu uradu, pri èemer se navede okvara opreme in zagotovijo podatki o nadomestni napravi.

Na ¾alost, ko je bila hitro dodana visoka, je pomanjkanje blagajne v tekoèi rezervni blagajni povezano s potrebo po ustavitvi prodaje. Dokonèanja prodaje ni mogoèe pripraviti, tak¹na ¾ivljenja pa so nezakonita in se lahko me¹ajo s posledicami v strukturi visokih finanènih bremen. Brez upo¹tevanja kakovosti, v kateri bo tip zahteval pravi prevzem.

O napaki servisa za popravila in fiskalnih po¹tnih tiskalnikih, pa tudi o davènih organih o prekinitvi evidenc o premiku za uro popravila naprave in natanèno o kupcih o ti¹ini pri prodaji, je enostavno obvestiti.

Samo v primeru spletne dra¾be podjetniku ni treba prenehati s svojimi vlogami, vendar mora doseèi veè pogojev - voditi je treba skrbno evidenco, za katero material je bilo plaèilo sprejeto; plaèilo mora biti opravljeno na spletu ali po po¹ti. V tem primeru bo prodajalec - davèni zavezanec, privilegiran, da zadnjemu vstavi raèun za DDV.