In metalurgija do

http://e-ekspert.pl/sihealthymode/multilan-active-priprava-na-znatno-izboljsanje-sluha/

Trenutno je metalurgija podroèje, ki ne ¹teje le procesov oblikovanja in oblikovanja plastike, temveè tudi premika raziskavo skupine v makro sile. V zadnjem smislu se eksperimenti obièajno izvajajo na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. Vendar so bili mikroskopi uporabljeni le v metalurgiji, odvisno od novega tipa. V sodobnem èasu so nenadomestljivi med knjigo z in¾enirskimi izdelki. Danes so metalografski mikroskopi na tem podroèju izredno poceni, ki jih pridobivajo, med drugim, tudi za iskanje kovinskih odpadkov ali pa sami prodori. V tem primeru se uporablja tehnika slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Pri metalografskih mikroskopih lahko med drugim vkljuèimo elektronske mikroskope, ki omogoèajo analizo strukture na atomski plo¹èi in svetlobnih mikroskopih, ki ka¾ejo manj¹o poveèavo. Opa¾anja z uporabo teh naprav so zelo pomembna, saj lahko zaradi tega najdemo razliène naèine razpok v blagu ali njihovo iniciacijo. Mo¾no je preraèunati dele¾ faze in doloèiti natanène faze. Zahvaljujoè temu lahko ocenimo ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter ¹tevilne druge pomembne dejavnike z vidika metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo resnièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar lahko v perspektivi prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je ¹e posebej pomembna, saj lahko zaradi tega enostavno najdemo napake v materialu. Vendar pa je vredno, da je ravnanje s to vrsto pohi¹tva te¾ko. Iz tega razloga morajo preskuse opravljati le usposobljene osebe.