Informacijski sistem eskulap

Program comarch altum je programska oprema ERP (naèrtovanje virov za podjetja. Deluje na predvidevanju virov podjetja. Zaradi tega je to dodatna uèinkovita uporaba virov podjetja. Za odstranjevanje so koristni razlièni razredi IT sistemov:- modularno nara¹èanje iz loèenih programov za medsebojno delovanje- integrirano ali eno aplikacijo z bazo podatkov

Najbolj priljubljeni moduli so na naslednjih poslovnih podroèjih:- upravljanje skladi¹èa- upravljanje z osnovnimi sredstvi- spremljanje stanja trenutnih dobav- naèrtovanje prodaje in umetnost- upravljanje informacij z mo¹kimi- raèunovodstvo in finance- upravljanje s èlove¹kimi viriPlatforma Comarch ERP Altum je namenjena podjetjem, ki potrebujejo individualno vkljuèitev v upravljavske primere. Ta uèinek se popolnoma doda vodenim zunanjim podjetjem. Drugi sektorji, v katerih aplikacija najde svojo uporabo, so prodajne mre¾e ali vodstveno osebje razliènih subjektov. Platforma ponuja ¹tevilne sloge in je v celoti prilagojena posebnostim podjetij, ki se odzivajo na moè mednarodnih trgov. Pomembna znaèilnost programske opreme Comarch Altum je mo¾nost avtomatiziranja dolgoèasnih in profesionalnih vsakodnevnih nalog. Druga mo¾nost je naprava za samostojno odloèanje na podlagi analiz trenutnih poroèil. Program deluje tudi v podjetjih z enotno obliko, ko in veliko kompleksnih - razpr¹enih. Razpoznavna znaèilnost je mo¾nost vodenja veè podjetij v okviru enega sistema, ki olaj¹uje in poenostavlja upravljanje. Multi-podjetje temelji na hierarhièni strukturi, kjer je blagovna znamka prednostna in ima v njej nove subjekte. Matièno podjetje je odlièen uvod v celotno dano podjetje. Med zadnjimi vrstami je mogoèe varovati in voditi medsebojno interakcijo. Mre¾a je pripravljena za tuje odtujitve. Izvaja se v regijah, kot so Francija, Nemèija in Danska. Program ima lokalne upravne in pravne doloèbe. V svoji dr¾avi prina¹am dobro integracijo in pouèevanje. Primer tujih podjetij, ki so uresnièila zamisel, so Auchan, Chretien in Brodr Jorgensen. Demo program comarch altum je na voljo za prenos in testiranje brezplaèno pri delu proizvajalca.