Innova dobieek fiskalni tiskalnik

Elzab & nbsp; fiskalni tiskalniki so jedi, ki se uporabljajo v skladi¹èih. Dobièek od prodaje izdelkov na drobno. Uporaba tega tiskalnika prevzame davèno in davèno napoved. Za uporabo, kot je predvideno, ta tiskalnik potrebuje odobritev. Finanèni tiskalnik ne more delovati brez povezave z raèunalnikom, ta blagovna znamka ga razlikuje od blagajne. Preveè pomembno je, da registrirate raèune v raèunalnik in jih dajemo.

Ta tiskalnik obièajno uporablja prikljuèke RS-232 in USB. Za uporabo tiskalnika ni potreben odobren program. Na voljo je na spletnem zidu & nbsp; proizvajalca tiskalnika. Trenutno fiskalni modeli tiskalnikov, ki so odobreni za dobièek v na¹i dr¾avi, uporabljajo RS-232 vrata kot prvo komunikacijsko pristani¹èe. Nasprotno pa so vrata USB zgrajena tako, da so v naèinu delovanja na voljo kot navidezna serijska vrata. Prodajalci, ki uporabljajo fiskalni tiskalnik, imajo preveè, da naredijo dnevno fiskalno poroèilo. To poroèilo se shrani v nepopravljivem fiskalnem pomnilniku tiskalnika. Fiskalni tiskalnik je preveè zadol¾en za tiskanje fiskalnih raèunov za kupce v skladi¹èu, medtem ko je na kontrolnem kolutu. Kopije zvitkov so podatki za arhiviranje. Po prodaji izdelka je treba stranki posredovati fiskalni raèun. Kopije fiskalnih seznamov ¾elijo ¾enske, ki prodajajo izdelek, pet let skriti. Kopijo dokumentov, ki so navedeni v spletu, lahko izjemoma shranite v raèunalniku. Finanèni tiskalnik je relativno dostopen za uporabo. ©katla za tiskalnik vsebuje informacije, ki so namenjene ponazoritvi osebe, ko se uporablja. Pomanjkljivost fiskalnih tiskalnikov je v tem, da natisnjeni raèuni niso popolni, ker bodo natisnjene èrke po kratkem èasu sprane. V skladu z zakonom ministra za finance z dne 14. marca 2013 (Uradni list Republike Slovenije, toèka 363 v polo¾aju blagajn je priporoèljivo opraviti tehniène preglede fiskalnih naprav vsaj vsaki dve leti. Davèni zavezanci za DDV lahko zaprosijo za davèno olaj¹avo za davèni fiskalni tiskalnik.