Izjava o skladnosti ped 97 23 ec

ES-izjava o skladnosti je trenutna pisna izjava proizvajalca (ali poobla¹èenega zastopnika, da je njegov proizvod primerljiv s pridr¾ki Evropske unije. Te informacije morajo delovati same po sebi ali veè proizvodov, ki so jasno oznaèeni z imenom proizvoda ali oznako ali pa obstajajo druge nedvoumne reference. Proizvajalec mora izdelek analizirati in narediti spremembe, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtev direktiv.

Drivelan Ultra

Pred izdajo izjave o skladnosti morajo biti proizvodi predmet postopkov ugotavljanja skladnosti in, èe je potrebno (ker izhajajo iz razliènih doloèb, je treba te izdelke certificirati. Postopek ugotavljanja skladnosti se oblikuje z izvajanjem posebnih zaporedij ukrepov. Pravzaprav se imenujejo moduli in se obièajno imenujejo velike èrke. Izbira tega zaporedja je odvisna od proizvajalca, ki ga verjetno izberete glede na va¹e zadovoljstvo s podatki, prikazanimi v direktivi in v zvezi z doloèenim izdelkom. Pri tehnièno nezapletenih izdelkih je lahko zaporedje povezano samo z modulom (npr. Modul A, pri naprednej¹ih izdelkih pa so to te¾ki postopki (npr. Pri uspe¹nosti ¹tevca elektriène energije lahko proizvajalec izbere module B + D, B + F ali H1 . Potem so dokumentirani potek in uèinki ¾ivljenja. Proizvajalec izdaja materiale, ki jih zahteva CE izjava o skladnosti. Veliko pozornosti, ki se nana¹a na izjavo proizvajalca o skladnosti, izhaja iz sedanjega, da se domneva, da izdelek, za katerega je bila izdelana dokumentacija, izpolnjuje vse kljuène zahteve in je skladen z veljavnimi predpisi.Sporazumi ES o zdru¾ljivosti morajo vkljuèevati dodatne informacije v skladu z naslednjo predlogo (skupaj z odlokom ministra za infrastrukturo z dne 11. avgusta 2004 v bistvu o naèinih razglasitve skladnosti gradbenega materiala in naèinu oznaèevanja gradbenega znaka:1. Enotni identifikator izdelka - ¹tevilka XXXX2. Ime in naslov proizvajalca - a in èe je isti iskalec, in njegov evropski poobla¹èeni zastopnik3. Za izdano to izjavo o skladnosti je odgovoren izkljuèno proizvajalec (ali monter.4. Kak¹en je material deklaracije - identifikator izdelka, ki bo omogoèil reproduciranje njegove vsebine, èe je potrebno - prilo¾ite sliko5. Zgoraj opisana izjava je koristna z dobro zakonodajo Skupnosti (seznam6. Sklicevanje na specifikacije ali sklicevanja na usklajene standarde - na katere je dodeljena izjava7. V resnih primerih je treba zagotoviti informacije o prigla¹eni osebi, ki je posredovala in dala potrdilo8. Druge dodatne informacije, kot so: v imenu katerih je bil podpisan, trenutek in kraj izdaje, polo¾aj, ime in podpis.Po izdaji izjave o skladnosti lahko izdelek prejme oznako CE. Prisotnost te oznake na embala¾i izdelka ka¾e na to, da izpolnjuje ¾elje EU. Nana¹ajo se na naloge, povezane z zdravjem in lokacijo, varnostjo uporabe ter doloèajo nevarnosti, ki jih mora proizvajalec odpraviti. Èe je izdelek predmet ugotavljanja skladnosti in nima izjave o skladnosti, da ne bo odobren za nakup ali da bo dan v uporabo na podroèju Evropske unije. Proizvajalec varuje izjavo ali v primeru, da ima registriran sede¾ zunaj Evropske unije - njegov evropski poobla¹èeni zastopnik.