Jota fiskalna blagajna

Zdaj moramo z raèunalni¹ko prodajo graditi skoraj v vseh podjetjih. Osnovna oprema tega pano¾nega modela je torej fiskalni postnet bingo xl - naprava, ki namerava biti zainteresirana za registracijo prometa, pa tudi za davène zneske, tako dobre kot DDV, v primeru maloprodaje.

Prva doloèena vrsta te naprave je davèna blagajna ERC. Gre za zelo funkcionalno napravo, ki ustvarja zelo majhen pomnilnik RAM (zmogljivost je med osmimi megabajti in najveè osmimi megabajti. Ponavadi dovolj za njo za nekaj pet let dejavnosti - po tem èasu mora lastnik pridobiti novo blagajno ali preprosto zamenjati fiskalni modul. Zunanje naprave se lahko prikljuèijo na davèno blagajno ERC, èeprav z raèunalni¹ko aplikacijo ni mogoèe prodati.

Med vrstami ERC so med drugim izbrane prenosne blagajne, znane tudi kot mobilne blagajne. Ponavadi se uporabljajo v srednje velikih trgovinah ali na trgih ali bazarjih, kjer je njihova kompaktna velikost velika prednost. Med priljubljenimi so tudi samostojne blagajne z malo ¹ir¹imi mo¾nostmi kot prenosne. Mo¾no jih je tudi povezati z novimi napravami, kot so tehtnice.

POS blagajna je veliko bolj napredna vrsta fotoaparata. Raèunalniki so jim prilagojeni, s poudarkom na bele¾enju prometa, poleg tega pa tudi z izvajanjem ¹tevilnih novih dejavnosti, ki se osredotoèajo na zbiranje posameznih izdelkov in njihovo prodajo. Najenostavnej¹i POS sistemi se obièajno zberejo: fiskalni tiskalnik, tipkovnica, monitor (standardni in taktilni in tako raèunalnik. Èe pa morate delati z raz¹irjenim sistemom, lahko blagajno me¹ate s skoraj vsemi zunanjimi podpornimi napravami.

POS blagajna je zelo koristna nalo¾ba, saj ima v nasprotju z valuto ERC mo¾nost raz¹iriti pomnilnik RAM, zamenjati programsko opremo s sodobnej¹imi in namestiti zmogljivej¹i procesor. Videti je treba, da na koncu ni blagajna in da tiskalnik izda potrdilo.