Kako namestiti comarch erp optima

Program za izdajanje raèunov vam omogoèa izdajanje razliènih oblik fakturnih dokumentov v hitri, pravièni in prilagojeni obliki. Modul Comarch ERP Optima je zelo praktièen za uporabo. Z njim lahko izdajate dokumente v doloèeni valuti.

https://slim-ecoligocal.eu/si/

Aplikacija je sinhronizirana z drugimi elementi sistema Comarch. Informacije se posodabljajo v celotnem obsegu, zaradi èesar je raèunovodska storitev preprosta. Zaradi funkcionalnosti (prodajne in nakupne mo¾nosti, spletna izmenjava dokumentov ta element ponuja najbolj¹o prodajno ponudbo med uèinki tega standarda.Dodatno orodje, kot je namensko prodajno okno, vam omogoèa predstavitev vseh nasvetov in dokumentov v zvezi z doloèeno stranko. To je zelo praktièna re¹itev za raèunovodje. Poleg tega ima ta ideja funkcijo tiskanja. Vse to pomeni, da je z metodo la¾je biti podjetje ali pisarna in ustvariti prijetnej¹e delo.Raèunski raèun Comarch ERP Optima je odlièen predvsem za otroke in srednje velika podjetja, kjer raèunovodstvo ni veliko in ljudem svetujemo, da servisirajo in razbremenijo. To je vloga modula raèuna kot revije za zapisovanje in izdajanje raèunov, ki olaj¹uje delo ljudi in omejuje mo¾nost napak. Program vam omogoèa hitro izdajanje raèunov z njihovo takoj¹njo korekcijo tudi mo¾nost tiskanja.Programska oprema za izdajanje raèunov Comarch ERP Optima vam omogoèa: izdajanje raèunov za prodajo in nakup, fiskalizacijo za fiziène ¾enske, upravljanje vseh prodaj v PLN in tujih valutah, izdajanje popravnih dokumentov (prilagoditve: kolièina, podatki, vrednost, cena, stopnja DDV, popust itd. nakup in prodaja z izbiro tradicionalnih oblik plaèila (prenos, od¹kodnina, denar kot veè in tista uporabni¹ko doloèena programska oprema ter vodenje registra pomoèi in izvajalcev.