Kleparski vodovodar

Podjetniki, predvsem lastniki trgovin in servisnih storitev, zaèenjajo ceniti blagajne! Tak¹na orodja so v podjetju veliko la¾ja. Kar je veliko, cene v gotovini so ¹e bolj konkurenène. Vendar se pojavi vpra¹anje, kateri model bi moral izbrati?

Odloèitev z garancijo ni v skladu s priljubljenimi, ¹e bolj zato, ker trg piha po ¹ivih. Izberemo lahko veèje, manj¹e, mobilne modele. Obstajajo tudi bolj sve¾e tudi tiste, popolne. Nekateri imajo veliko udobja, drugi manj. Izbira, zlasti za mladega podjetnika, se lahko izka¾e za zelo te¾ko.

Predvsem pa je vredno oceniti va¹e potrebe. Èe nameravamo oditi milje za stranko, bomo zagotovo potrebovali mobilno blagajno z nekaj napajalnikom. V kratkih sobah, kjer je vsak kvadratni meter za zlato, saj bo na¹el nizko, kompaktno blagajno. Strokovnjaki na tem podroèju so na kratko povedali: najprej moramo oceniti, kaj bo moralo na¹e podjetje lahko privo¹èiti.

Na tem podroèju pa je treba opozoriti, da je en nakup blagajne ¹ele zaèetek. Vse naprave, kot pravi poljska zakonodaja, bi morale biti registrirane v naslovu zakladnice. Poroèanje o finanèni instituciji ni zapleteno, vendar pa od nas zahteva, da obi¹èemo naslov (vèasih celo dvakrat, poleg tega pa mora vsaka naprava poznati proces fiskalizacije, to je priznanje cilja in spodbujanje misli. Tega novega elementa ni treba skrbeti, ker je za fiskalizacijo odgovoren uslu¾benec poobla¹èenega servisa.

Èe zaènemo uporabljati blagajno, ne smemo pozabiti na nove obveznosti, ki neposredno izhajajo iz njene prodaje. Predvsem je treba pripraviti dnevno in meseèno fiskalno poroèilo. Zato ni èudno, kako vsota prometa s specifikacijo davkov. Tak¹na poroèila so pripravljena po koncu delovnega dne ali drugega dne (vendar pred prvo prodajo zadnjega dne.

Zadnje celotne dajatve ¹e vedno pregledujejo blagajne, ki jim po predpostavki sledi vsaka taka naprava. Na sreèo nas spominjajo tudi novej¹i projekti o prihodnjem pregledu.