Kmet pav alist kupi kmeta pav alista

Obveznost vodenja evidenc prek internetne naprave v obliki blagajne v dveh tisoè in sedemnajstem letu bo zanimiva za vse podjetnike, ki izvajajo gospodarsko kampanjo in zagotavljajo na¹o blaginjo in pomoè subjektom brez registrirane poslovne dejavnosti tudi za kmete pav¹aliste. Spremembe fiskalnih zneskov se izvajajo postopoma.

V petdesetem letu petnajstega leta je zakonodajalec odpravil oprostitev obveznosti vodenja elektronskih zapisov subjektom, med katerimi je opazil hude kr¹itve predpisov. Te kr¹itve so se v glavnem nana¹ale na podcenjevanje dejanskega prometa kampanje, ki se je izvajalo, da bi se uvrstilo v obseg 20 tisoè prometa, pri èemer ni bilo obvezno voditi evidenco blaga in pomoèi prek nabiralnika in upravljati potrdila prek nje. Industrija, ki je po mnenju Ministrstva za finance najpogosteje dovoljevala to vrsto neprimernega vedenja, so bile metode avtomobilov, diagnostiène postaje za vozila, zdravniki, zobozdravniki, frizerji in menze na podroèju izobra¾evalnih ustanov in s temi upravljanimi objekti. Zakonodajalec tudi trdi, da bo evidentiranje prometa iz vsakega poslovnega subjekta, ki ponuja storitve za potro¹ni¹ko delo brez registriranih finanènih dejavnosti tudi za kmete pav¹aliste, precej¹en korak v smeri poveèanja preglednosti in konkurenènosti na trgu ter omogoèanja uèinkovitej¹ega in bolj priljubljenega uresnièevanja njihovih pravic pred potro¹ni¹kim sodi¹èem. V skladu s èetrtim odstavkom zadevne uredbe so morale ustanove, ki zagotavljajo storitve izmenjave pnevmatik, izku¹enj in tehniènih pregledov ter davènih svetovalcev, frizerjev in kozmetologov, hitro namestiti blagajno skupaj s prvim januarjem 2000, sedemnajstim letom. V teh primerih imajo podjetniki, ki niso zajeti v posebnih predpisih, èas, ki je enak 2 mesecem od trenutka, ko je prese¾ena omejitev 20 tisoè zlotov za namestitev blagajne.