Mletje mesa 22

V nekaterih gostinskih obratih je treba zamrzniti meso. V tem primeru morate pridobiti potrebno napravo za ta predmet, ki se imenuje volkovi. Tak¹ni volkovi so ustrezno velik elektrièni stroj, ki uporablja velik dovod, da postavi telo na zamrznjeno stran, in da ga ljudje delijo na manj¹e kolièine.

To delo je predstavljeno zaradi velikega vpliva na zamrznjeno meso. Kot vemo, so zamrznjeni uèinki res te¾ki, vendar ne zahtevajo rezanja z ostrim no¾em - razpadejo se v majhne dele pod vplivom moènega udarca ali pritiska. Prav to se dogaja telesu v volkovih, katerega delovanje temelji na enakem principu kot vpliv mlinca za meso.

Volkovi za zamrznjeno telo so bili izdelani iz izjemno dragocenih razredov, trajni in zanesljivi, niso zelo obèutljivi na mehanske po¹kodbe. Slu¾i za rezanje trde snovi, zato mora biti njihova oblika trajnej¹a od tistega, kar predstavlja mletje. Volkovi za gastronomijo so obièajno narejeni iz litega ¾eleza, katerega material zagotavlja trajnost naprave. Elektrièno napajajo, cena take naprave pa je okoli tisoè in pol v posebnih trgovinah z gastronomsko opremo. V primeru gotovih ¾ivilskih podjetij so potrebni izdatki, saj se v takih razmerah pogosto obiskuje potreba po razdrobitvi predhodno zamrznjenega mesa, nato pa samo taka mleta, ki je izpostavljena toplotni obdelavi. Poleg tega se v nekaterih podjetjih kot dokazilo o predelavi mesa zdrobi v zamrznjenem delu in nato pakira v doloèeno folijo, ker je odtaljevanje mesa za mletje in ponovno zamrzovanje v nasprotju s sanitarnimi in epidemiolo¹kimi standardi. Za rezanje sve¾ega ali odmrznjenega mesa priporoèamo nekoliko drugaène stroje, ki so namenjeni bru¹enju mehkega mesa, njihovemu predlogu in hoji v klubu z najnovej¹imi. pogojih.