Moderno raeunalni ko hlajenje

Pogosto lahko najdemo blagajno v obratih blagajne v polo¾aju sodobnega raèunalnika - pogosto z zaslonom na dotik - in finanènim tiskalnikom ter tradicionalnim ali integriranim v bralniku èrtnih kod. Tak¹ne re¹itve se najpogosteje zdru¾ujejo v ¹tevilnih supermarketih in trgovinah, ki se ukvarjajo z gradnjo trgovin.

V njih je veè asortimana, cene izdelkov se pogosto spreminjajo, nekateri izdelki pa se prodajajo tako pogosto, ko in ko je naroèeno. Zato je treba dokonèati raèunalni¹ko vodene prodajne evidence in prodajne transakcije, tako da jih premaknemo preko bralnika kod in kliknemo en gumb na raèunalniku.

Vendar pa ta informatizacija ni potrebna. Na primer, ko se preselimo v obratovanje z omejeno trgovino v soseski, zelenjavo ali trgovino z zelo specifiènim asortimanom, bo tak¹na raèunalni¹ka obdelava nepotrebna. V polo¾aju, ko naroèamo nekaj ali ducat kosov izdelka enkrat na dva tedna in ko se vrsta sortimenta ne spreminja preveè, potrebujemo le nov finanèni denar. Dovolj je, da porabite izbor na nekaj ali ducatih skupinah, od katerih vsak daje roèno loèeno PLU in etikete s cenami za vsak doloèen izdelek. V obliki, èe jih je veè, ni veliko dela, ki ga je treba opraviti, in vsekakor je treba skrbeti za vsak obrat na podroèju cene ali dela postavk.

Blagajna za majhno trgovino z nepremièninami je obvezna zahteva davènega urada. Èe trgovina izpolnjuje doloèeno raven dohodka, potem morate vzeti to orodje. Vendar pa je lastnik trgovine, èeprav je obvezan registrirati ta znesek in ga uporabljati pri vsaki transakciji, velika izbira glede okusa blagajne. V primeru majhne trgovine z nepremièninami je vredno izbrati najpreprostej¹i, najcenej¹i model blagajne, ki ni preveè funkcij, vendar je tipièen za servisiranje. Vnaprej lahko predpostavimo, da so to za nas najpomembnej¹e pravice pri nakupu blagajne in da se ne bodo dolgo spremenile.