Modni oblikovalec najbolj znan

Prej¹njo soboto je potekala predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so raje preverili, kaj so oblikovalci pripravili za sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjen prikaz je obstajal v najo¾ji temi in polnost je pri¹la brez ovir. Ob zdravljenju smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Uporabljali so povsem normalne in fine tkanine z velikimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maksi krili, ki so bile v celoti narejene iz kvaèkanja. Poleg njih so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzami z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in sve¾imi cvetovi.Po koncertu je bila dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene posebej za naslednjo prilo¾nost. Obleka je bila plaèana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih nekaj oblaèil iz najpomembnej¹e zbirke. Dohodek iz te dra¾be bo dodeljen va¹i siroti¹nici. Poudariti je treba, da blagovna znamka ¾eljno podpira razliène lepe in prijateljske akcije. Njeni lastniki so se veèkrat prito¾evali nad prodajo svojih izdelkov in ko je bil predmet prodaje celo obisk njihovih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la v pisarne ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da namerava podjetje odpreti elektronsko poslovanje, v katerem bi bile pomembne tudi zbirke, ki niso v domovih.Va¹a oblaèilna znamka je ena najèistej¹ih proizvajalcev oblaèil na tem obmoèju. V vsaki regiji ima veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v dana¹njem èasu je najprej veliko najbolj zanimivih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Obèasno ta dru¾ba pripravlja zbirke v enotnosti s tem, da so poljski oblikovalci. Te zbirke so resnièno velik uspeh, da so pred zaèetkom nakupovanja pripravljene na dolge èakalne vrste zgodaj zjutraj. Te zbirke potekajo isti dan.Izdelki te dru¾be iz veè let so strastni do velikega priznanja med potro¹niki, tudi v regiji in v tujini. Pisanje o njej ni primerno, da ne omenjam samega zadovoljstva, ki ga je pridobila, in da dokazujejo, da so èleni najvi¹jega razreda.

Oglejte si svojo trgovino: Var¹avska oblaèila