Mtb kolesarska tura

Program enova je metoda razreda ERP, ki omogoèa poveèanje uèinkovitosti podjetja.Zaradi bolj¹e stranke in nadzora nad procesi v podjetju se zmanj¹uje neuèinkovitost rabe virov.Program deluje z najsodobnej¹o Microsoftovo metodo - okna & nbsp; 10.Mo¾no ga je uporabiti na vseh vrstah mobilnih naprav. Zaèen¹i s pametnimi telefoni in ostanejo na tabletah na dotik.Sistem enova365 zagotavlja priroèen vmesnik, skladnost z lastnim pravom, poslovno znanje in enostavno posodabljanje.Programska oprema ima odprto strukturo. Vsak element podpira dani vidik poslovanja. Med drugim so naloge, povezane z upravljanjem s èlove¹kimi viri, poravnavo plaè, blagajno, fakturiranje, upravljanje skladi¹è, prodajo, zaloge in knjigovodstvo.Vsaka izbira modulov omogoèa prilagodljivo prilagajanje ponudbe potrebam podjetja.Podjetje ponuja tri nakupovalne modele:- nakup licence za programsko opremo, ki nastane z lastnino stranke in omogoèa prihodnje posodobitve. Mo¾nost je idealna za podjetja, ki uporabljajo lizing.- izposoja programske opreme v primeru naroènine za uporabo izbranih elementov sistema.Idealna ponudba za otroke in srednje velika podjetja.- zakup organizma in infrastrukture, ki je najem modulov skupaj s stre¾niki, posodobitvami in varnostnimi kopijami. Preizku¹en sistem za podjetja, ki ne ¾elijo vlagati v objekte IT.

Ponudba se je raz¹irila na tri funkcionalne razlièice.Obstajajo tri razlièice - srebro, zlato in platina.Srebrna razlièica je namenjena malim podjetjem z nekaj mesti. Ima nizke aktivnosti.Dobra razlièica za lahka in majhna podjetja, ki potrebujejo veè, veè kopij programa. Ta zmo¾nost programa omogoèa veè vej in sposobnost definiranja funkcij.Platina je namenjena tudi rednim odraslim podjetjem.Predlaga veèopravilnost tudi mo¾nost ¹iritve s posameznimi funkcionalnostmi.Primeri nakupnih cen modulov enova (brez DDV:- enova365 HR Plaèe - 1666 PLN (srebrna razlièica, 3738 PLN (zlata razlièica- davèna knjiga enova365 - 630 PLN (srebrna razlièica- trgovalna knjiga enova365 - 2863 PLN (zlata razlièica- raèuni enova365 - 266 PLN (srebrna razlièica, 613 PLN (zlata verzija

ProEngine UltraProEngine Ultra. Izboljšati moč motorja in življenjsko dobo motorja

Program enova v platinski razlièici je predmet individualnih pogajanj.