Obvezna blagajna 2017

Mnogi ljudje naivno verjamejo, da je diplomiranje dovolj, da nas delodajalec zaposli v smislu sanj. Niè veliko narobe! Mnoge mo¾nosti pogosto vkljuèujejo boleè stavek: "V praksi zahtevamo dva (tri, ¹tiri ... leta testiranja v praksi." Kaj lahko potem povzroèimo? Ali naj gre tudi za cilj, da postanemo dejanje v stroki, ki nam ne ustreza? Ni nujno.

Zagotovo je prednost poljskega raèuna za mo¾nega delodajalca dejstvo, da gremo skozi ¹tudijo v pravo smer. Ena od prednosti je zelo, zelo malo. Naslednje je mogoèe pridobiti z vlogami za nekajmeseèno pripravni¹tvo v podjetju, ki nam je s strokovnega vidika zanimivo. Èeprav za to dejavnost ne dobimo veliko denarja, se zgodi, da se moramo z njo sreèati v dobrodelne namene, toda vpis z nekajmeseènim pripravni¹tvom èaka v ¾ivljenjepisu za veliko veè kot samo "goli ¹tudij".

Drugo vpra¹anje za zaposlene, ki so se odloèili za pravo pot svojih funkcij, je naèin za izvedbo razliènih teèajev in usposabljanj. Seveda se ¾eli posvetiti kratek èas in pogosto tudi finanène izdatke. Lahko pa vzamemo ¹e zadnje, da nam izbrani teèaji in razvoj zagotavljajo ¹e en plus za na¹ega prihodnjega delodajalca. Vse te smeri izobra¾evanja je treba skrbno preveriti v smislu organiziranja (kdo, kje, kak¹no vrsto usposabljanja, Kot tudi vsebinsko (katere teme se obravnavajo med teèajem, ali imajo zanimiva vpra¹anja v povpreènem znesku, katere oblike prenosa informacij uporablja podjetje ali podjetje, ki izvaja usposabljanje. Seveda ena oblika izobra¾evanja ¹e vedno ni dovolj. Tudi po zaèetku dela sanj se moramo izogniti zadnjemu, ki ga skoraj vsak delodajalec ¾eli od svojih ljudi, tako imenovanega vse¾ivljenjskega uèenja, to je stalnega razvoja.

Èe pripadate telesu tistih sreènih ljudi, ki so osvojili sanjsko delo, boste verjetno zelo navdu¹eni in zainteresirani. Svojo usodo boste izpolnili s polnim zavedanjem o tem, kako te¾ko je bilo doseèi prilo¾nost, da naredimo drag polo¾aj. Z vsemi gotovostmi, da vam noben teèaj in ciljanje ne bo problem, ¹e posebej, èe boste namesto, da bi jih sami plaèali, med njimi del na¹ega dela.