Oceno nalo benega tveganja z uporabo kumulativnega distribucijskega sistema

Dokument o za¹èiti pred eksplozijoV skladu z zakonom ministra za gospodarstvo, ukrepe in socialno metodo z dne 8. julija 2010 mora vsaka hi¹a pripraviti »dokument za za¹èito delovnih mest pred eksplozijo«. To je posledica predpisov o zdravju in varnosti v povezavi s predlogom eksplozivnega ozraèja.

Kdo mora izdati ta standardni dokument?Dokument o za¹èiti pred zaèetkom mora biti postavljen pred subjekte, ki izvajajo proizvodne in / ali tehnolo¹ke procese z materiali, ki lahko ustvarijo eksplozivne me¹anice in skladi¹èa, v katerih se hranijo. Èe je ocena tveganja pozitivna, je treba razviti dokument o za¹èiti pred eksplozijami.

Od èesa je ustvarjen dokument o za¹èiti pred eksplozijami?Dejstvo tega modela bi morali biti posebni podatki o problemu za¹èitnih ukrepov in omejevanju uèinkov eksplozije na doloèenih nevarnih obmoèjih.V zadnjem primeru potrebujete tudi izjavo delodajalca o dobri in varni uporabi opreme ter oceni tveganja v povezavi s predlogom eksplozije.Dokument mora tudi potrditi, da so orodja in institucije izpolnjevale vse zahtevane varnostne standarde in standarde vzdr¾evanja. Seveda veljajo za zaposlene tudi zdravstveni in varnostni predpisi, zato mora izjava vsebovati podatke o tem, kateri za¹èitni ukrepi so namenjeni njim in kako je usklajena varnostna organizacija v smislu dela.

Kdo ocenjuje tveganje eksplozije?V tem delu mora strokovnjak oceniti oceno tveganja eksplozije. Lahko je, na primer, gradbeni strokovnjak, sam dokument pa izda delodajalec na podlagi sprièeval in poznavanja tehnolo¹kega procesa.