Odnesite hrano silesian ruda

Nara¹èajoèa priljubljenost dostopa do interneta je znatno poveèala ¹tevilo ljudi, ki naroèajo hrano na spletu. Na zaèetku so to prilo¾nost ponudile le velike verige restavracij. Trenutno vse veè posameznih enot ponuja tak¹ne storitve. Re¹itev tega modela se poveèuje predvsem zato, ker je udobna za mo¹ke in jim omogoèa prihranek èasa.

Zytax

In kdaj ga raje vzame? Stranka, ki ¾eli naroèiti hrano, raziskuje na spletni strani, ki je zelo pripravljena mobilna aplikacija. Tam naroèi in nato gre v virtualno blagajno. Ko je naroèilo potrjeno, stranka dobi znanje o materialu verjetnega èasa ¹tetja za veèerjo. Sodobna programska oprema bo kupila, da bi ustvarila naroèilo, ne da bi bilo treba ustvariti raèun stranke v naèrtu. Zato je zelo koristna re¹itev za mo¹ke. Èe ¾elite vzeti zadnji model re¹itve, mora restavracija zagotoviti posebno opremo za gostinstvo. Njihov problem ne bo le zbiranje naroèil strank, temveè tudi povezovanje z drugimi napravami, ki se igrajo v klubu, kot je denimo blagajna. Poleg tega bo prepoznala hkratno menjavo menija tako v restavraciji, kot tudi na strani, kjer lahko naroèite hrano. In metode v tej domeni niso le za naroèanje obrokov na spletu. Kupujejo na primer rezervacijo mize v restavraciji. Vrsta ne zapusti hi¹e zaradi obrazca za rezervacijo, da obstaja osnovna, da bo na njegovem obmoèju za mizo na voljo miza. Pogosto se zgodi, da sistem, ki ga uporablja restavracija, omogoèa naroèanje pri rezervaciji mize. Klièe ga, da ko se stranka pojavi v sobi, se mu takoj pripravi ¾e pripravljen obrok. Te vrste re¹itev restavraciji olaj¹ajo ustvarjanje promocij, katerih cilj je pritegniti èim dalj¹e merjenje gostov. Prihodnja leta so nedvomno ¹e en rekord, ko gre za gostinsko industrijo v gradbeni¹tvu. Strokovnjaki poudarjajo, da bo poveèanje predvsem vplivalo na mobilni trg. Zato je vredno vnaprej razmi¹ljati o namenski aplikaciji za mobilne naprave, kjer bodo kupci lahko naroèili jed iz bli¾nje lokacije.