Opredelitev servisne opreme

Storitev blagajne je potrebna ne le med odpovedmi opreme, ampak tudi med obveznim pregledom blagajne in ob ustvarjanju in vstopu v poslovanje. V skladu z zakonom je edina oseba, ki lahko v primeru neuspeha blagajne deluje kot sprememba, zaposleni v storitvenem podjetju, ki temelji na ustreznih pooblastilih. Zelo pogosto pridobitev pravic poteka na naslednji naèin:

dovoljenja:- podjetje, ki servisira, pri prodajalcu blagajne uporablja mo¾nost zaèetka pomoèi in ratifikacije koncesijske pogodbe,- po pridobitvi soglasja usmerja vsaj dva zaposlena na certifikacijsko usposabljanje, ki se konèa z izpitom. Po vrstnem redu usposabljanja servisni tehnik pridobi pravice do vseh vrst davènih naprav, ki jih upo¹tevajo proizvajalèeve zmogljivosti.- po odliènem zakljuèku testiranja serviser pridobi ime in osebno izkaznico ter peèat za polnjenje fiskalnega modula. Proizvajalec pa po drugi strani seznani serviserja s seznamom oseb, ki imajo pravico graditi garancijska in negarantna popravila ter potrebne tehniène preglede, in svoje mo¾nosti po¹lje v davèni urad.

https://arthro-n.eu/si/ArthroNEO - Najbolj uèinkovit naèin za moène in zdrave sklepe! Skrbno jim skrbi.

Trivia:Pravica se nana¹a na stanje enega leta in upravlja doloèeno vrsto blagajne - konec teèaja ne daje serviserju, da bi izbolj¹al vse fiskalne naprave enega proizvajalca, in se le znebiti odloèitev pri nekaterih modelih.Strokovnjak je prisiljen nenehno zaèeti svoje znanje s pomoèjo vnosa v proizvodne metode, prav tako pa bi se moral vsako leto sestati s pismom proizvajalcu, da prelo¾i datum veljavnosti.Zahteva, zapisana v koncesijski pogodbi, je, da oseba, ki servisira skladi¹èe rezervnih delov, kot tudi nadzorno in merilno opremo in naprave. Storitev je dol¾na dobaviti potro¹nikom potro¹ni material, ki prihaja od proizvajalca.Poobla¹èeni serviser, ki v enoti ne servisira blagajn, do zadnjega primernega, nima enostavnega dnevnika, ki ga mora opraviti, prav tako mora kartico posredovati proizvajalcu. Serviser lahko slu¾i blagajne, vendar le, èe je zaposlen v podjetju, ki je povezan s pogodbo proizvajalca.