Optieni sistem angle ki slovar

Laboratorijski mikroskopi (imenovani tudi optièni mikroskopi so mikroskopska naprava, ki uporablja svetlobo, ki jo optièni sistem uporablja za ustvarjanje poveèane slike opazovanega objekta. Mikroskopi se obièajno spreminjajo iz optiènih leè od nekaj do celo ducat.

Kje se obdelujejo mikroskopi?Sodobni laboratorijski mikroskopi se v mnogih stvareh uporabljajo za preuèevanje zelo majhnih predmetov. Profesionalni mikroskopi se igrajo v biolo¹kih, biokemiènih, citolo¹kih, hematolo¹kih, urolo¹kih in dermatolo¹kih preiskavah tudi v kliniènih laboratorijih v razliènih zdravstvenih ustanovah. V biologiji se uporabljajo laboratorijski mikroskopi, med drugim pri iskanju mikroorganizmov in nadzoru morfologije celic in tkiv. Podroèja, ki so odgovorna za ta vpra¹anja, so mikrobiologija, histologija in citologija. Na podroèju kemije in fizike pa se mikroskopi uporabljajo v kristalografiji ali metalografiji. Geologi jih obravnavajo za analizo gradnje kamnin.

Poveèava slikeTradicionalni laboratorijski mikroskopi z uporabo naravne svetlobe ali umetne svetlobe v optiènem razmerju (vèasih imenovani svetlobni mikroskopi se uporabljajo tudi v izobra¾evanju kot izobra¾evalno orodje, ki podpira znanost na podroèju znanosti. Predmet, ki ga prouèujemo, se zlahka preuèi z okularjem ali zaslonom monitorja zaradi uporabe adapterja za projekcijo. Najveèja fizikalna meja poveèave slike v optiènih mikroskopih je izra¾ena s kotno loèljivostjo leèe, ki je kombinirana z valovno dol¾ino svetlobe, sprememba za jasnost slike pa ustreza natanènosti leèe. Prvi laboratorijski mikroskopi so omogoèili desetkratno poveèavo, v sodobnih optiènih mikroskopih pa lahko poveèavo poveèate veè kot tisoèkrat.