Osnovna sredstva blagajne

Z uvedbo novih restriktivnih zahtev glede registrskih blagajn jih morajo srednje velika podjetja doloèiti. Vsako podjetje, katerega letni dohodek presega 20.000 PLN je namen obveznosti registracije na davèni napravi.

V primeru, da se je dejavnost zaèela v enem letu, se denarna meja, ki jo razpusti iz poznavanja evidenc s pomoèjo blagajne, sporoèi sorazmerno z obsegom dela, ki ga opravi vse leto.V stik s to skupino srednje velikih podjetij je prisiljena uporabljati blagajne. V takih primerih ponavadi ni mogoèe kupiti velikih, kompleksnih blagajn, saj lastniki teh podjetij i¹èejo prihranke v vseh fazah. Krakovske blagajne ponujajo naprave, namenjene predvsem lokalnim podjetnikom. V tekoèem obdobju se mora podjetnik odzvati na raziskavo, ki jo prièakuje od finanène institucije, poleg tega pa se mora uporabiti tudi pogoje. Ponudba tak¹nih zneskov je celo velika. Lastnik blagovne znamke je, kaj izbrati. Za take blagajne je znaèilen majhen obseg in nekoliko manj funkcionalnosti. Cene se gibljejo od nekaj sto tisoè zlotov do nekaj tisoè in pol. Odgovorni so na prenosnem trgu, ki se lahko kaznuje v pogojih prodaje v uveljavljenem prostoru, kjer se mora prodajalec nenehno premikati, samo tisti, ki so izdelani v naèrtih za uporabo v stanovanjih, kjer lahko doloèite ta znesek. V primeru teh osnovnih podatkov proizvajalec pogosto poda najni¾jo temperaturo, na kateri lahko blagajnik deluje, saj je ne more vedno uporabljati pri izredno visokih temperaturah. Tudi pri takih blagajnah so v primeru de¾ja vodotesne tipkovnice.

Sklad, namenjen povpreènim podjetnikom, ima omejene mo¾nosti. Tako kot vsi blagajniki ustvarja dvojnik prejemkov, ki jih je treba vnesti v naèrt predlo¾itve z davènim uradom. Elektronske kopije so ¹iroko dostopne za uspeh najmanj¹ih, tako da so velikosti blagajne kompaktne. Obstaja tudi mo¾nost tiskanja dvojnika na naslednjem zvitku papirja v najbolj priljubljenih blagajnah.

V takih blagajnah so funkcijske tipke, tudi mo¾nost varèevanja z blagom. Te bolj zapletene blagajne se lahko pome¹ajo z raèunalnikom, pove¾ejo èitalniki èrtne kode ali elektronske tehtnice. Obstaja pa tudi mo¾nost vkljuèitve blagajne v plaèilni terminal. Zahvaljujoè vsem tem mo¾nostim lahko tudi srednje velika podjetja dovolijo, da ustrezno vodijo evidenco prodaje.