Osnovne varnostne zahteve za stroje in naprave

ATEX je zakonska ureditev Evropske unije, ki ureja zahteve po zaupanju in zdravstvenih pregledih, ki jih mora izvajati katerikoli izdelek, namenjen za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Najnovej¹a direktiva, po poenotenih delih, ki so ¾e standard ATEX 2014/34 / EU, se bo zaèela 20. aprila 2016, vsi rezultati pa bodo morali biti oznaèeni kot:

1. CE oznaka, 2. identifikacijska ¹tevilka enote, ki je izdala potrdilo, 3. simbol za za¹èito pred eksplozijo, 4. skupina eksplozij, 5. kategorija opreme, 6. vrsta za¹èite pred eksplozijo, 7. podskupina eksplozije, 8. razred temperature.Vsaka naprava mora biti oblikovana tako, da knjiga ne predstavlja gro¾nje. Izdajanje potrdila s strani poobla¹èenih subjektov (npr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Center za atestiranje in certificiranje Raziskave doo Gliwice je povezano z naslednjimi postopki: 1. Standardni preskus ES - prehaja do konca in potrjuje, da naprava izpolnjuje stroge zahteve direktiva, 2. zagotavljanje kakovosti proizvodnje - postopek za odobritev sistema kakovosti, ki omogoèa oznaèevanje proizvoda z znakom CE in izdajo izjave o skladnosti, 3. preverjanje izdelka - postopek vpra¹anj in kakovosti vsakega proizvedenega izdelka, konèno ureditev sodelovanja s svetovanjem, 4. zagotavljanje kakovosti materiala - postopek doloèanja kakovosti uporabljen sistem kakovosti, vkljuèno s konènim pregledom in pregledom proizvoda, 5. dogovor z delavcem - postopek za izvedbo ustreznih preskusov vsake izdelane kopije s strani proizvajalca, s èimer se zagotovi, da je sodelovanje s stranko predstavljeno v certifikatu o ES standardnem pregledu in naèeloma znana prièakovanja, 6. notranji nadzor proizvodnje - postopek za pripravo tehniène dokumentacije opreme, dokumente je treba hraniti 10 let od zadnje izdelane kopije, 7. po¹iljanje tehniène dokumentacije prigla¹eni osebi kot skladi¹èu, dokumentacija mora biti splo¹ni opis, naèrt, risbe, diagrami, opisi, seznam standardov , rezultati preskusov in izraèunov, izjava o skladnosti, 8. preverjanje proizvodnje enote.