Otrokove lase slabo di i

Motion FreeMotion Free - Preprosta formula za učinkovitost sistema gibanja!

Hitro zatiranje eksplozije tudi v osnovni fazi raz¹irjanja je uèinkovit element za¹èite industrijskih naprav, v katerih se eksplozija odvija, v zaprtem prostoru ali nepopolno zaprta. Hitro odkrivanje poveèanja tlaka v napravah je eden od osnovnih dejavnikov, ki vam omogoèa, da se izognete eksploziji.

Temeljna naloga HRD sistema je prepreèevanje nastanka visokih tlakov med eksplozijo, zaradi èesar se zmanj¹uje unièenje v gradbeni¹tvu, skraj¹a èas izpada, predvsem pa se poveèa varnost ljudi. Sistem HRD se uporablja za zavarovanje rezervoarjev in silosov, ki vsebujejo pra¹kaste snovi, mline, me¹alce, filtracijske sisteme, su¹ilnike in veliko podobnih industrijskih naprav.Vsak sistem, da bi dobro in hitro deloval, bi se moral osredotoèiti na strokovne elemente, kot so senzorji pritiska in optièni podatki v organizacijah, poleg proizvodnih dvoran, sistema upravljanja in hrd steklenice, ki vsebuje kaljeno snov.Strategija delovanja temelji na merjenju in uporabi indikacij ter na nenadnem in ustreznem odzivu. Odkrivanje eksplozije se konèa z uporabo senzorjev tlaka, detektorjev isker in plamenov. Kadar se pojavijo plameni ali iskre ali ko povi¹anje tlaka prese¾e maksimalno sprejemljivo varnostno obmoèje, se v center za upravljanje dostavi takoj¹nja novica, ki plaèa obdelavo podatkov in po potrebi odpre ventil kemiènega valja. Po zagonu sistema za upravljanje se gasilne kemikalije po¹kropijo z uporabo posebnih ¹ob, kar ima za posledico zelo mobilno in uèinkovito zatiranje eksplozije. Najpomembnej¹a znaèilnost sistema HRD je reakcijsko obdobje, ki je v milisekundah od trenutka, ko se tlak poveèa, do atomizacije snovi.