Ozemljitev kabelskih zaslonov

Naloga elektrostatiène ozemljitve raèuna na zmanj¹anje tveganja eksplozije gorljivih snovi, na vpliv elektrostatiène dislokacije isker. ©iroko se uporablja v oddelku za transport in predelavo vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

Elektrostatièna ozemljitev se lahko ¹teje v drugaèni obliki. Najenostavnej¹i in rahlo zapleteni modeli so izra¾eni iz ozemljitvene objemke tudi iz kabla. Bolj razviti in tehnolo¹ko napredni so opremljeni z vrstnim redom za¹èite ozemljitvenega stanja, zaradi èesar je mo¾no izdati ali transportirati proizvod, ko je ozemljitev resnièno povezana.

Multilan Active

Elektrostatiène podlage se najpogosteje pojavljajo med nakladanjem ali razkladanjem ¾elezni¹kih in cestnih cistern, cistern, sodov, tako imenovanih velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Pri izdelavi rezervoarjev za polnjenje ali praznjenje z drugimi vsebinami (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine lahko nastanejo nevarni elektrostatièni naboji. Vir njihovega nastanka je lahko tudi me¹anje, èrpanje ali ¹kropljenje vnetljivih snovi. Elektrièni naboji nastanejo zaradi stika ali prenosa posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo odvisna od elektrostatiènih lastnosti povr¹in, ki pridejo v stik med seboj. Zaradi enostavnega in hitrega stika s tlemi ali nezaraèunanim predmetom se lahko ustvari kratek impulz, ki bo viden v perspektivi iskre.Pomanjkanje pozornosti do razelektritve isker lahko vname me¹anico alkoholov in zraka, kar dokazuje eksplozija ali velika eksplozija. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.