Poklicna higiena kaj je

Vsako podjetje je odgovorno za razmi¹ljanje o varovanju svojih zaposlenih. To velja zlasti za projekte, ki v svojem delu èrpajo iz velikih materialov. Delodajalec mora izjemno varovati zdravje in dejanja ljudi, ki delajo v takih razmerah.

"Odlok ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 v zgodovini minimalnih zahtev glede zaupanja in higiene pri delu, skupaj s predlogom za ukrepanje v eksplozivni atmosferi," prièakuje, da bo delodajalec razvil dokument o za¹èiti pred eksplozijami. To velja le za podjetja, v katerih so povezani vnetljivi materiali, ki lahko povzroèijo eksplozivno atmosfero z zrakom. Tovrstne snovi lahko vkljuèujejo tudi tekoèine, pline in veliko fino porazdeljenih trdnih snovi, to je prah.

Farin ManDr Farin Man - Učinkovita rešitev za hitro gorenje maščobe.

Pri uporabi nevarnih, vnetljivih snovi, ki so jim delavci izpostavljeni, je treba najprej prepoznati potencialno eksplozivne prostore. Èe so ¾e navedene, se obrnite na predpis Ministrstva, naveden v stiku.

Obravnava dokumente, ki bi jih delodajalec moral storiti. Odstavek 4.4 uredbe navaja, da izpolnjuje visoko oceno tveganja, ki je pogojena z izpolnjevanjem eksplozivnega ozraèja na delovnem mestu. To je trenutna tako imenovana "ocena tveganja", ki med drugim vkljuèuje dodatne elemente:

a verjetnost eksplozivne atmosfere,b mo¾ni èas nastanka eksplozivnega ozraèja, \ tc verjetnost ¾ivljenjske dobe in aktiviranje virov v¾iga, kot je elektrostatièna razelektritev,d naprave, snovi in zmesi, ki jih podpira delodajalec, \ tvalovne oblike med njimi in njihove medsebojne interakcije,e prièakovano velikost uèinka mo¾ne eksplozije.

Pomembno je, da se bolj upo¹tevajo sosednje sobe, ki lahko delujejo na nek naèin povezane z odprtinami s potencialno eksplozivnimi obmoèji, na primer z prezraèevanjem. V obliki nevarnosti ne bodo bolj udobne.

Po opravljeni celotni oceni tveganja je delodajalec dol¾an pripraviti dokument o za¹èiti pred eksplozijami v skladu s èlenom 7.1 Uredbe.

Dokument o za¹èiti pred eksplozijami mora biti sestavljen iz nekaj osnovnih delov, vsebovati mora vsebino in izjave delodajalca o ljudeh, ki si ¾elijo besed na njem. Med velike elemente dokumenta spadajo: seznam potencialno eksplozivnih ozraèij in virov v¾iga, opis priprav, ki se uporabljajo za prepreèevanje eksplozij, podatki o datumih posodabljanja dokumentov, opis gorljivih materialov, ocena nevarnosti eksplozije, mo¾ni scenariji eksplozije in spremni dokumenti. Dokument o za¹èiti pred eksplozijo mora vsebovati tudi grafiko in naèrte lokacij.

V objektu za pravilno pripravo na¹tete dokumentacije, je vredno s pomoèjo strokovnjakov. ®ivljenje in zdravje zaposlenih sta najpomembnej¹a in preprièana, da smo opravili dobro oceno tveganja.