Programi ki podpirajo upravljanje procesov

MaxiSizeMaxisize - Inovativna formula, ki poveča dolžino in volumen člana!

Programska oprema Enova je namenjena skupini ERP (Enterprise Resource Planning, tj. Programom, ki podpirajo upravljanje virov podjetij in podjetij. Njegov proizvajalec je Soneta Sp. z o.o. Ta aplikacija je na voljo modularno. Vsak od njih zagotavlja novo podroèje delovanja podjetja (fakturiranje, obraèun plaè, kadrovanje, raèunovodstvo, prodaja, skladi¹èe, izterjava dolgov itd.. Programsko opremo lahko kupite pri poobla¹èenem partnerju enova kraków.

Program Enova je zelo uèinkovit. Odlièno deluje z zapleteno programsko opremo in originalnimi operacijskimi sistemi. Namenjen je malim in srednje velikim podjetjem, ki sodelujejo v oddaljenih industrijskih panogah. Njegova storitev je izjemno enostavna zaradi jasnega grafiènega vmesnika. Dodatna in draga usposabljanja niso potrebna iz njene slu¾be.Programska oprema Enova vam omogoèa, da delate udobno. je priroèna in odporna re¹itev. V primeru kakr¹nih koli te¾av s storitvijo se lahko dogovorite za sestanek s proizvajalcem ali poobla¹èenim zastopnikom, ki bo sprejel vsa vpra¹anja. Poleg tega licenèna pogodba stranki omogoèa dostop do "resne telefonske linije" s strokovnjaki (5 dni na teden.Program Enova poteka na domaèem trgu ¾e leta 2002 in na tej stopnji je pridobil zaupanje okoli 6.500 del in podjetij. Nagrajen je tudi z inovacijo leta 2011 in Grand Prix CRM 2007.Ta metoda se z iztekom roka izbolj¹a za potrebe znanega posameznika. Njena raz¹iritev ne zahteva njene spremembe, selitve podatkov in komunikacije podatkovne baze. Enova shranjuje podatke za celotno obdobje delovanja podjetja. Od izmenjave je odvisen samo en element programa.Soneta je ustvarila posebno razlièico programske opreme za davèno svetovalno pisarno in raèunovodske pisarne. Zahvaljujoè temu je v raèunovodstvu na voljo dodatna storitev za mo¹ke na podlagi pav¹alnih zneskov in poslovnih knjig.