Proizvajalec krstnih oblaeil

Glavna sobota je bila predstavitev najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci konèali v sezoni monta¾e. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je bila v najte¾ji komponenti, celotna pa se je odvijala brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihova sposobnost uporabe popolnoma iskrenih in lahkih tkanin s temnimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili najbolj navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maxi krili v ¹tevilnih konènih kvaèkih. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ljudi, med drugim, pletene kape s polnim robom, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, ki je veliko prinesla to prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih veè oblaèil iz zadnje zbirke. Prihodki od naslednje prodaje bodo preneseni v majhno siroti¹nico. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène izjemne in gospodarske kampanje. Njen delodajalec je veèkrat vrnil svoje izdelke na dra¾be in èe je bila prodajna toèka celo obisk tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija prispela v trgovine v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da namerava dru¾ba vzpostaviti raèunalni¹ko dejavnost, v kateri bi se uporabljale tudi druge zbirke, ki niso stacionarne.Na¹e lastno oblaèilno podjetje je eno najbolj popolnih proizvajalcev oblaèil na svetu. V regiji je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v dana¹njem èasu je najprej veliko najuèinkovitej¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. V vsaki fazi podjetje vodi zbirke v strukturah s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so tako priljubljene, da so tisti, ki so pripravljeni to storiti v enem kilometru, pred vstopom v trgovino zjutraj postavljeni v èakalno vrsto. Te zbirke izginjajo isti dan.Rezultati tega dela iz mnogih let hitro igrajo veliko popularnost med potro¹niki, tako na terenu kot tudi v tujini. Pi¹e o njej, ne zdi se, da ne omenja veliko zadovoljstva, ki ga je dosegla, in ki vkljuèujejo, da so izdelki najbolj¹e kakovosti.

Oglejte si na¹o trgovino: Enkratni èoln za oblaèila