Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

https://goodn.eu/si/

Nekateri delovni pogoji lahko povzroèijo zelo veliko nevarnost nevarnih eksplozij, ki ogro¾ajo ne samo èlove¹ko ¾ivljenje, ampak tudi resno gro¾njo poljskemu naravnemu okolju. Evropska unija je v sistemu za zmanj¹anje tveganja nevarnih izbruhov uvedla posebno informacijo, imenovano Atex, katere naloge so bile od junija 2003.

Atex (Atmosphere Ecplosible je pravzaprav dve izjemno pomembni informaciji, ki se nana¹a na za¹èito pred eksplozijami. 94/9 / WE - ATEX 100a je pomembna nedavna navodila, tj. Posebna direktiva o vseh zahtevah za uvedbo razliènih nadzornih, regulacijskih in varnostnih naprav. To naèelo prav tako navaja zahteve za vse naprave in nove za¹èitne sisteme, ki ostanejo v oddelkih, ki so izpostavljeni eksplozijam.

1999/92 / EC - ATEX 137 je druga direktiva iz serije, ki je izredno pomembna za zaposlene, ki ¾elijo vsak dan napisati svojo knjigo o prizadetem obmoèju. Predpisi tega sveta so povezani z vrednostjo za odrasle glede varnosti in varovanja zdravja vsakega gosta, ki ostane v nevarnem obmoèju.

V bli¾njem trgu prihaja iz dneva v dan ¹e zelo podjetja, ki ponujajo strokovno ATEX usposabljanje in ljudje, ki so bolj odvisni od vseh informacij po¾arne za¹èite lahko prijavite za celovito usposabljanje. Tak¹ni stro¹ki so popolna re¹itev in celo nujnost za ¾enske, ki vsak dan vstopajo na obmoèja, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije. Izvajanje ATEX usposabljanja je nad priporoèilom standarda PN-EN 60079-17, ki se nana¹a na zahteve glede kompetenc za celotno ekipo v conah Ex. Omeniti je treba tudi, da usposabljanje ATEX ne more spremeniti teèajev prve pomoèi, kar bi bilo treba storiti loèeno. Vredno je iskati tak¹na podjetja za usposabljanje, ki gredo skozi neposredno ponudbo ne le ATEX usposabljanja, ampak se tudi seznanijo s prvo pomoèjo.

Skladnost z direktivami ATEX je zelo pomembna in ima veliko prednosti. Ko smo pomembni v tej re¹itvi, zagotavljamo veliko varnost v na¹i knjigi in kar je najpomembneje, da upo¹tevamo veljavno zakonodajo, tako da znane blagovne znamke ne izpostavljamo nepotrebnim denarnim kaznim. Ta pravila nam bodo pomagala zmanj¹ati gospodarske izgube, ki so povezane z morebitnimi gro¾njami in napakami na¹ih naprav. Uvedba teh informacij je tudi odlièen naèin za ljudi, ki so odvisni od tesnega usklajevanja zdravstvenih in varnostnih storitev ter ljudi, ki so zanje odgovorni.