Standardi usklajeni z direktivo atex

Direktiva ATEX v na¹em pravnem redu je bila uvedena 28. julija 2003. Velja za podatkovne izdelke za objavo na potencialno eksplozivnih povr¹inah. Zadevni proizvodi morajo izpolnjevati stroge zahteve, ne za varnost, ampak tudi za varovanje zdravja. Direktiva ATEX vsebuje postopke za ugotavljanje skladnosti.

V primeru doloèb zadevnega normativnega akta sta stopnja varovanja in ocene, povezane s sedanjim, v veliki meri odvisne od izrednega stanja okolja, v katerem bo izdelana posebna oprema.Direktiva ATEX doloèa stroge zahteve, ki jih mora izdelek izvesti, da bi lahko bil prikljuèen v bli¾ini potencialno eksplozivnih atmosfer. In katera cona je? Prviè, tu govorimo o rudnikih èrnega premoga, kjer je eksplozija metana ali premoga zelo pomembna.

ATEX direktiva ima podrobno delitev naprav na dele. Dva sta. V zaèetku se naprave sreèujejo v podzemlju rudnika in na povr¹inah, ki so lahko izpostavljene eksploziji metana. Drugi del se nana¹a na naprave, ki se uporabljajo na naslednjih mestih in ki jih ogro¾a eksplozivna atmosfera.

Ta direktiva doloèa bistvene splo¹ne zahteve za celotno opremo, ki deluje na obmoèjih eksplozije metana / premoga. Bolj specifiène zahteve je mogoèe zlahka najti v usklajenih mejah.

Ne smemo pozabiti, da morajo biti naprave, podobne branju v potencialno eksplozivnih atmosferah, oznaèene z znakom CE. Identifikacijsko ¹tevilko prigla¹enega organa je treba vrniti za oznako, ki mora biti pravilna, vidna, dolgotrajna in enostavna.

Priglasitveni organ pregleda projekt celotnega telesa ali same jedi, da zagotovi skladnost s pomembnimi predpisi in prièakovanji iz Direktive. Ne smemo pozabiti, da bo od 20. aprila 2016 sedanjo direktivo nadomestila nova direktiva ATEX 2014/34 / EU.