Sve zrak za otroka

Zdravje je tudi zelo dobro poèutje, èlove¹ka predstava pa v veliki meri ¾eli od medijev in okolja, v katerem je prosti èas in gre. Zato je pomemben dejavnik, da vrednost in èistost vdihanega zraka v smislu dela ustrezata danim predpisom in kolièinam. Razvoj razliènih industrijskih panog prispeva k dejstvu, da nara¹èa in zahteve, ki so povezane z okoljem, zaupanjem in zdravjem na delovnem mestu. Ti dejavniki govorijo v prid dejstvu, da bo povpra¹evanje po "zdravem zraku" zdaj tudi v prihodnje v ospredju.

Da bi zagotovili uèinkovito prezraèevanje delovnih mest v prvi fazi izbire ustrezne naprave, je treba izvesti ustrezne analize, izraèune in oblikovalske knjige, da se izvede ustrezen prezraèevalni sistem. Naèrtovanje sistemov za odsesavanje prahu, za naèrtovanje sistemov za odstranjevanje prahu za veliko podjetje. Najpomembnej¹a faza projektnih del je ocena specifiène hitrosti zraka v stanovanju, kjer je onesna¾evanje omejeno, tako da se zagotovi pravilno odvajanje pra¹nih delcev ali plina pri viru onesna¾enja. Najpomembnej¹a stvar je zagotoviti ustrezen odmerek sprememb zraka v stavbi skupaj s sanitarnimi zahtevami. ©e en resen problem pri mnogih oblikovalcih je vkljuèitev hitrosti zraka v cevovode tako, da ne dopu¹èam koncentracije onesna¾evanja v prezraèevalnih kanalih in z druge strani, da zmanj¹am hrup in odpornost na pretok. Kaj predstavlja velik dobièek za pogoje, ki se pojavljajo v obratu v sistemskem vrstnem redu. Dobro izbrane komponente sistema brez prevelikega preseganja lahko zmanj¹ajo stro¹ke delovanja. Vsi stroji in stil filtriranja in prezraèevanja so organizirani po strogo doloèenih standardih, od teoretiènih temeljev in sanitarnih zahtev, do strokovnih izku¹enj. Vsako nalogo potro¹nika & nbsp; je treba obravnavati posamezno. Podjetja razvijajo in izvajajo veè konceptov za mo¾nost odpiranja delovnih mest, od nekaterih do ekolo¹kih.