Usposabljanje delavcev v skladi eu

Mesni izdelki se imenujejo razlièni mesni izdelki, narejeni iz drobljenega materiala, spremembe dimljenega mesa pa so mesni izdelki, narejeni iz doloèenega kosov su¹enega mesa. Ta proces su¹enja in tehnolo¹kega procesa, ki vkljuèuje uèinek slanice ali me¹anice za su¹enje mesa, vpliva na registracijo barv in ustvarjanje znaèilnega okusa in arome mesa. Prodaja grozdnih suhomesnih izdelkov, zahvaljujoè su¹enju, podalj¹uje trajnost na¹ih izdelkov z zaviranjem rasti slabih in razjedenih bakterij. Zaradi tega lahko uporabniki dlje èasa u¾ivajo v okusu svojih najljub¹ih mesnih izdelkov, ne da bi skrbi, da se bodo kljub temu, da bodo dani v hladilnik, predèasno pokvarili.

Pijaèa iz najcenej¹ih mesnih izdelkov, ki jih ponujajo veletrgovci, je znaèilna ¹unka, veèinoma svinjskega izvora. Pr¹ut se kupuje na hrbtu pra¹ièa ali divjega pra¹ièa, je delikatesni proizvod, ki se ponuja kot ohlajen ali zamrznjen izdelek s kostjo ali brez nje. Pravilna barva mi¹ic v pr¹utu mora biti v velikosti med svetlo ro¾nato do rdeèo, ma¹èoba pa naj bi bila barvno bela, s smetanasto ali ro¾nato raven. Druga vrsta klobase, ki je najbolj znaèilna med poljskimi potro¹niki, je klobasa, ki je skupna vsem svetu. No, klasièna klobasa tako ni èudno kot soljena, mleta svinjina z dodatkom zaèimb in v celulozno ohi¹je ali èrevo.

Doloèene podnebne razmere v poljski dr¾avi so pripeljale do dejstva, da je bila na Poljskem klobasa doloèena s kajenjem namesto naravnega su¹enja, kot v sredozemskih dr¾avah z ni¾jo vla¾nostjo. Vèasih so trgovci na debelo kot klobase opredelili delikatesni delikatesni proizvod, ki vkljuèuje ne le svinjsko meso, temveè tudi velike me¹anice mesa drugih klavnih ¾ivali (npr. Goveje meso, konjsko meso, jagnje, perutnina, kunci, nutrija ali osel. Razlog za tak¹na dela so bili ekonomski razlogi, ker je bila svinjina draga surovina, zato je bil njen primanjkljaj dopolnjen z drugimi vrstami mesa. V tem primeru je zapisal stereotip, ki pravi, da je salama narejena iz oslovskega mesa, Frankfurter je narejen iz nutrije, kabanos iz konjskega mesa, klobase pa vsebujejo perutninsko meso.