Varnost pri delu s kemienimi snovmi

Vsak lastnik, ki opravlja dejavnost, v kateri ¾ivi nevarnost eksplozije, je dol¾an pripraviti dokument za varovanje delovnih mest pred eksplozijo. Tak¹na zahteva najprej izhaja iz uredbe, ki je uredba ministra za gospodarstvo, funkcijo in socialno metodo z dne 8. julija 2010 v primeru minimalnih zahtev glede zaupanja in higiene zaposlenih na delovnih mestih, na katerih lahko pride do eksplozivnega ozraèja (Dz.U. 138, toèka 931.

Hkrati je treba opozoriti, da je bila ta obveznost do poljskega prava uvedena s tako imenovano direktivo novega pristopa, to je ATEX137.Dokument za¹èite zaposlitve ¾eli biti ustvarjen pred zaèetkom operacij. Èe bodo delovno mesto ali jedi, ki so potrebne za delovanje, vidno spremenjene (raz¹irjene ali spremenjene, je treba tak dokument pregledati.Glavni namen tak¹nih besedil je predvsem varovanje zaposlenih, ki delajo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Ta dokument spodbuja delodajalce k prepreèevanju nastajanja eksplozivnega ozraèja. Njegova tema je prepreèevanje same eksplozije.Dokument o varstvu pred eksplozijami na delovnem mestu mora biti izdelan povsod, kjer obstaja mo¾nost eksplozivnega ozraèja na delovnem mestu, kot dokaz, kjer obstajajo tak¹ne baze kot me¹anica kisika z vnetljivim prahom, pra¹kami, tekoèinami, plini ali hlapi.Dokument eksplozijske za¹èite mora imeti nasvete, kot so:-informacije na splo¹no, ki morajo vkljuèevati izjave in roke za dokument o za¹èiti pred eksplozijami,- podrobne informacije, vkljuèno z nizom ocene tveganja in tudi nevarnostjo eksplozije, metode za prepreèevanje in prepreèevanje tak¹ne eksplozije, za¹èito pred njenimi uèinki, \ t- dopolnilne informacije, kot so protokoli, potrdila.Zato je treba omeniti, da je dokument o varnosti zaposlitve mogoèe zdru¾iti z oceno tveganja.