Visoko zmogljiva obdelava kovinskih materialov

Inovativna industrija uporablja veè deset tisoè vnetljivih in eksplozivnih snovi. Parametri plinov in tekoèin v moèi primerov se popolnoma prepoznajo in dokumentirajo. Zato je identifikacija nevarnosti, ki izhajajo iz njihove prisotnosti v proizvodnem procesu, relativno zelo dovzetna. Stanje postaja vse te¾je pri uspehu selitve, skladi¹èenja ali predelave razsutega materiala. V mnogih primerih so na videz ne¹kodljive snovi, kot so moka, les, sladkor, kakav, aluminij ali papir na prahu, resna nevarnost eksplozije.

Industrijske centralne vakuumske èistilne naprave so namenjene odstranjevanju usedlinskega prahu s parketa, gladkih povr¹in in konstrukcije orodij in dvoran. To je toèka vzdr¾evanja higiene v ozadju dela in s tem varstva delovnih ljudi in strojev ter pripomoèkov pred slabim vplivom prahu, v sedanji nevarnosti nastanka sekundarnih eksplozij. Vsa podjetja, ki izvajajo industrijske instalacije, morajo izvesti in¹talacije v skladu z veljavnimi standardi, ki jih vsebuje direktiva o namestitvi.

Pomembna naloga centralnega sesanja:- varovanje zdravja in ¾ivljenja ¾ensk na kraju samem pred prahom.- za¹èita strojev in orodij pred po¹kodbami zaradi motenj prahu, \ t- za¹èita gradnje ¾ensk, ki opravljajo svoje dejavnosti proti uèinkom nenadzorovanega izbruha peloda.

Pozor - nevarnost eksplozijeV primeru vnetljivih ali eksplozivnih snovi, plinov, prahu, tekoèih hlapov ali hibridnih me¹anic obstaja velika nevarnost nenadzorovane eksplozije. Dogodek lahko povzroèi unièenje enote za odstranjevanje prahu in celotne enote. Po statistiènih podatkih so v enote naprav, ki so resno eksplozivne, vkljuèene filtracijske enote in cikloni.

Centralno sesanje in eksplozivna varnostKot je znano zgoraj, je pijaèa z veèjim pomenom centralne vakuumske èistilne naprave zmanj¹anje tveganja sekundarne eksplozije z odstranitvijo ti ostanki prahu. Ta re¹itev, na sami strani, poveèa varnost po¾arnih in po¾arnih enot, druga pa zmanj¹a stro¹ke, povezane z usklajevanjem procesne instalacije z zahtevami ATEX direktive. Upo¹tevati je treba le, da mora biti v primeru vnetljivega in eksplozivnega prahu namestitev centralnega sesanja v skladu z zahtevami direktive ATEX.