Zakon o delu psihologa

https://val-pro24.eu/si/

Poklic psihologa pred nekaj leti je bil povezan samo z du¹evno boleznijo. Za nove ljudi, ki so uporabljali storitve psihologa in zaèeli govoriti o tem, so bili v posameznih okoljih izpostavljeni zlonamernim komentarjem in celo stigmatizaciji. Po uspehu se tak¹no zaznavanje poèasi zaène v zgodovino. Izobra¾eni, sodobni ljudje, ki cenijo vrednost osebnega razvoja, so navadno psiholo¹ki uradi ne le v kriznih razmerah.

V bistvu, kdo je psiholog?

V objektu je ¾enska, ki je zakljuèila humanistiène ¹tudije o èlovekovem vedenju, strukturah svojega notranjega sveta in dru¾benih stikov. Tak¹na oseba lahko spro¾i znanstvene raziskave, igra v svetovalnih centrih ali v podjetjih na oddelkih, ki zaposlujejo ljudi ali v promociji. Po dokonèanju dodatne smeri in pridobitvi znanja in obèutka, potrebnega za terapijo, lahko psiholog postane klinièni psiholog-psihoterapevt.Razlog za izbiro tega poklica pogosto obiskuje velik odmerek empatije in ¾elje po novih ljudeh. Obièajno ima oseba, ki doloèa zadnjo stopnjo, veliko ¾eljo, da pomaga drugim.Takrat ni dobrega dela. Nekateri ljudje samo i¹èejo podporo in bli¾ino v psihologu. Za njih je to, da lahko delijo z vsem, kar skrivajo od preostalega sveta, ali pa si ¾elijo poskrbeti za individualne ¾ivljenjske izbire. Toda ¾enske prihajajo tukaj z zelo pomembnimi problemi, z vso prtljago èustev, pogosto frustracijami ali ¾alostjo, vèasih razkrijejo svojo strast ali razoèaranje. Psiholog, ki ga podpirajo misli in izku¹nje, jim vsak dan podaja roko in potrpe¾ljivo daje vsa èustva in vpletenost, majhne dileme in te¾ke skrivnosti. Potem jim pomaga, da se spopadejo z njimi, in zato daje mnenje v prid tistemu, kar ne vidimo, in s tem usposabljanje, kaj naj proizvede s poplavom poznaña in stiskami tega sveta. Lahko bi rekli, da je psiholog tako na¹ partner, ki mu je mogoèe vse povedati in ga ne negativno oceniti. Vodnik po meandrih duha. V njegovi pisarni dobimo razumevanje in varnostne izku¹nje iz èlove¹ke podpore, ki jim lahko reèemo vse. S pomoèjo dihanja gremo ven, bolj naravno in izjemno pomembno. Pogosto in z nasmehom na ljudeh.