Zbiralniki prahu iz tkanin

Od hitrega razvoja industrijskih panog, povezanih z vsako obdelavo dokumentov in preostalo metodo plastike, se proizvodni obrati spopadajo s prekomernim opra¹evanjem v ozadju. Te¾ave s sedanjostjo niso povezane le z varnostjo v proizvodni hali, saj je znano, da je veliko gospodarskega prahu vnetljivo in da lahko povzroèi eksplozijo ali po¾ar.

Toda tudi najpomembnej¹e je zdravje delavcev, ki so izpostavljeni negativnemu vplivu onesna¾enja s prahom. Kot ka¾ejo ¹tudije, delo v pretirano pra¹ni sobi vodi do ¹tevilnih bolezni, od te¾av z dihalnim centrom in pljuè pred rakom.Ker v interesu zdravja in udobja zaposlenih ter ob razmi¹ljanju o varnosti na podroèju dela podjetja vlagajo v ¹e enostavnej¹e sisteme za ekstrakcijo prahu. Na trgu je veliko podjetij, ki izvajajo celovito namestitev sistemov za zbiranje prahu. Izdelani so individualni cilji, v katerih se uporabljajo re¹itve, prilagojene potrebam doloèene proizvodne delavnice.

Poleg ciklonskih separatorjev prahu se uporabljajo tudi tkaninski filtri. Tehnologije èi¹èenja zraka so odvisne od vrste prahu, s katero se podjetje spopada.Na splo¹no velja, da je najbolj ¹kodljiv prah pri bru¹enju, bru¹enju in poliranju. Drugi viri nastajanja prahu so postopki, ki spremljajo obdelavo lesa, biomase, stekla, keramike, apna, metalur¹kega in rudarskega sektorja. Kadar je zdaj znano, da je izpostavljenost prahu izredno nevarna za zdravje ljudi, in pogosto ljudje, ki so v pra¹nih razmerah, trpijo zaradi trenutnega strokovnega nelagodja. Iz zadnjega razloga je treba izpostaviti najpomembnej¹e probleme pri projektu zmanj¹evanja prahu na delovnem mestu.

Novi filtrirni sistemi so oblikovani tako, da zagotavljajo popolno razko¹je in odlièno varnost pri delu na mestih, kjer je povzroèeno pretirano onesna¾enje s prahom. Odstranitev glob je pomemben pogoj za nemoteno delovanje takega podjetja in ni vredno odlagati na filtrirnih sistemih in vredno je vlagati v najbolj¹o namestitev. Na poljskem trgu je veliko podjetij specializiranih za poliranje, ki temeljijo na drugih tehnikah in re¹itvah. Od kompleksnih modularnih sistemov do neodvisnih hibridnih naprav.