Zdravje in varnost pri frizerju pdf

©e v 19. stoletju je praksa v velikih tovarnah pomenila nevarnost izgube ¾ivljenja. Ljudje, ki so bili prikraj¹ani in so bili vsakodnevno obremenjeni s plaèami, so se borili za akcijo s preprostim delom, npr. 21. stoletje je prineslo velike novice v sistemu zdravljenja zaposlenih in v varnostnem ozadju dela.

Res je, da obstajajo podjetja, ki ¹e vedno ne posveèajo pozornosti zagotavljanju ustreznega okolja, èeprav verjetno to niso podjetja, ki uporabljajo les, premog ali gradbene proizvode. Torej, pra¹enje zraka z, na primer, barvami v prahu lahko povzroèi eksplozijo, odnos z ognjem pa je ogenj. Zato podjetja, ki so v nevarnosti za to vrsto nevarnosti, uporabljajo napredne sisteme za odsesavanje prahu atex, ki vkljuèujejo ventilatorje in filtre, ki omogoèajo odstranjevanje prahu v skladu z direktivo atex. Glede na potrebe doloèenega podjetja se lahko uporabljeni filtri uporabijo enkrat ali veèkrat. Mehanizem delovanja raèuna na diafragmo, ki se prebija skozi eksplozijo finih delcev. Posledica tega bo izpust eksplozivnih plinov v ozraèje, ki bo prepreèil po¹kodbe filtra in druge nepredvidljive nesreèe. Dodatni element, ki ga lahko zagotovijo sistemi za ekstrakcijo s prahom, je sistem za ga¹enje s iskro ali ga¹enje po¾ara z ogljikovim dioksidom. V obliki atex instalacij obstajajo tudi posebne kljuèavnice za individualno odstranjevanje prahu, zbranega v filtru. Ventili so odporni na ogenj, poleg tega pa se ne razpadejo zaradi pritiska med eksplozijo. Vsak zavestni lastnik podjetja, v katerem lahko vnetljiv cvetni prah nosi v zraku, mora vlagati v veliko obliko prezraèevalne in filtrirne opreme. Tak¹no ravnanje bo zagotovilo odgovornost in tudi predvidevanje. Kot je znano, je znano, da je veliko ceneje za¹èititi nesreèe kot stro¹ke, ki nastanejo v povezavi s konkurenco.